سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
حکیم و طواق بای قانقرمه اراز زارعی کسلخه مهرداد خوجملی 1000 50 8 01:06.980 14.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بهنام و محمد مهدی ایری اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1000 50 10 01:06.800
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حاج آنه شاه ایری اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1000 50 8 01:08.660