تک آث بندر 3 ساله مادیان
لهن گرین
دشت بانو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 36
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 0 0.00% 0