تک آث بندر 3 ساله مادیان
لهن گرین
دشت بانو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 42
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 42
ریتینگ مسافت : 42
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 1 0.00% 13,000,000
مجموع 7 0 1 0.00% 13,000,000