سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بهنام و محمد مهدی ایری اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1000 50 10 01:06.80 45.0 43.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حاج آنه شاه ایری اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1000 50 8 01:08.66 40.0 38.0