ویلسون 3 ساله نریان
سی سی لیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 2 0.00% 33,000,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 37,500,000
تهران 3 1 2 33.33% 99,500,000
مجموع 10 1 5 10.00% 170,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیضی 1200 53.0 5 / 9 (3.75) 01:16.990 68
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیضی 1000 50.0 2 / 7 (0.75) 01:02.330 65
هفته هشتم تهران
1397/07/13
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیضی 1400 51.5 4 / 5 (9.25) 01:34.290 65
هفته ششم تهران
1397/06/30
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1400 50.0 65
هفته پنجم تهران
1397/06/23
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 50.0 2 / 7 (3.5) 01:02.120 62
هفته چهارم تهران
1397/06/16
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 54.0 1 / 6 01:02.700 58
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
نورمحمد کوچک نژاد کمال دالی جه عطا 1700 53.0 3 / 10 (6.5) 01:52.980 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1200 53.0 4 / 6 (6.0) 01:14.130 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 52.0 3 / 6 (7.0) 01:02.720 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 52.0 4 / 8 01:02.750 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نورمحمد کوچک نژاد 1200 52.0 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 52.0 6 / 11 01:03.190 -