ویلسون 3 ساله نریان
سی سی لیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 65
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 65
ریتینگ مسافت : 65
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 2 0.00% 33,000,000
تهران 2 1 2 50.00% 99,500,000
مجموع 7 1 4 14.29% 132,500,000