سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 52 4 01:02.75 56.0 53.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد 1200 52 48.0 46.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 1000 52 6 01:03.19 48.0 46.0