فانتستیک 3 ساله نریان
تاواش
پرشین دنسر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 76
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 76
ریتینگ مسافت : 76
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 2 2 100.00% 159,000,000
مجموع 2 2 2 100.00% 159,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
مجید صالح پور یاسر جرجانی 1000 50.0 1 / 12 01:00.516 65
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52.0 1 / 8 01:01.680 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مجید صالح پور 1000 52.0 -