فانتستیک 3 ساله نریان
تاواش
پرشین دنسر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 65
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 65
ریتینگ مسافت : 65
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 1 1 100.00% 66,000,000
مجموع 1 1 1 100.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52.0 1 / 8 01:01.680 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مجید صالح پور 1000 52.0 -