سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کاوه اختراعی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 1 01:01.680
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
کاوه اختراعی مجید صالح پور 1000 52