مارکو 3 ساله نریان
مای جوی
گل هلاکو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مبتدی و نبرده عبدالمعید اسکندرلی و سعید عطایی عبدالرحمن اروکلی نورمحمد بهادر 1000 52.0 9 / 9 01:10.650 -