سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عبدالمعید اسکندرلی و سعید عطایی عبدالرحمن اروکلی نورمحمد بهادر 1000 52 9 01:10.65 38.0 37.0