بیب بیب 3 ساله مادیان
المرام
کارتیه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ابراهیم مهرانی جواد آچاک 1000 50.0 8 / 11 01:04.580 -