سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
خواجه محمدصفایی و دکتر امیررضا یوسفی ابراهیم مهرانی جواد آچاک 1000 50 8 01:04.58 44.0 42.0