گریفین 5 ساله نریان
تاواش
فایراستار
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
بهترین ریتینگ : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
از 0 تا 6 امتیاز خانم تکتم اسلامی امید جهانیان رامین قهرمانی 1700 52.0 10 / 10 (49.0) 02:04.240 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 0 تا 4 امتیاز خانم تکتم اسلامی امید جهانیان نورمحمد بهادر 1550 52.0 -