سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مخد و جلیل نیازی خسرو برزین امیر مختومی 1000 50 8 01:06.69 35.0 33.0