نازبانو 4 ساله مادیان
مناضل
لیلی
بهترین ریتینگ : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره گنبد
1398/01/29
Maiden آتلان پرویز و امین قری زاده عبدالرحمان پرویز 1000 52.0 -
هفته هجدهم پاییزه گنبد
1397/12/02
Maiden حاج نور محمد قری زاده عبدالرحمان پرویز علی محمد غراوی 1000 52.0 6 / 10 (14.0) 01:05.207 -
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
Maiden حاج نور محمد قری زاده ابراهیم مهرانی 1200 52.0 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
مبتدی و نبرده بهرام و نازمحمد مهرانی ابراهیم مهرانی قربان محمد اودک 1000 50.0 7 / 9 (16.5) 01:04.970 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
مبتدی و نبرده بهرام و نازمحمد مهرانی ابراهیم مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 6 / 8 (12.75) 01:03.910 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
نبرده صفر بندیشه عبدالرحمان پرویز رامین قهرمانی 1000 50.0 6 / 9 (8.5) 01:05.740 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
مبتدی و نبرده صفر بندیشه عبدالرحمان پرویز رامین قهرمانی 1200 50.0 5 / 9 (10.75) 01:18.040 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مبتدی و نبرده محمدصفا بندیشه عبدالرحمان پرویز رامین قهرمانی 1000 50.0 7 / 11 (12.75) 01:06.350 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مبتدی و نبرده محمدصفا بندیشه محمد ارمشی 1000 50.0 -