سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
محمد رضا جهان آرا و منور دنکوب مهربان ایری نورمحمد بهادر 1700 50 3 02:12.040 13.5
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمد رضا جهان آرا و منور دنکوب خان محمد چپرلی بنیامین جرجانی 1600 50 6
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
شهرام بهرام جهان آرا خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 50 1 01:11.440