آرای گزل 3 ساله مادیان
دلشاد
روژان بهرام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 2 33.33% 84,000,000
بندرترکمن 3 2 3 66.67% 166,750,000
مجموع 6 3 5 50.00% 250,750,000