سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه آرمین آق آتابای 1000 50 11 01:09.680