ضد تری 3 ساله مادیان
آهو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 33,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 1 0.00% 33,000,000