سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته کمال دالی جه عطا 1000 50 2 01:03.27 55.0 52.0