ساقی 10 ساله مادیان
درفام
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 5 6 55.56% 97,250,000
مجموع 9 5 6 55.56% 97,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
رحیم بردی مهرانی بی نام 1600 52.0 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 7 / 8 01:03.300 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1700 52.0 1 / 8 01:48.320 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 0.0 1 / 7 01:43.630 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 0.0 1 / 6 01:42.830 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1700 0.0 1 / 9 01:50.010 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 0.0 5 / 7 01:47.090 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/01
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1550 0.0 1 / 9 01:43.100 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 2 / 10 01:02.500 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 / 11 01:04.860 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
جمال آموت بی نام 1000 0.0 -