سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
احمد موحد رحیم بردی مهرانی 1600 52
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 7 1:03.30
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1700 52 1 1:48.32
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 1 1:43.63
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 1 1:42.83
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1700 1 1:50.01
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 5 1:47.09
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/01
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1550 1 1:43.10
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 2 1:02.50
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
آق اویلی موحد جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 6 1:04.86
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
مرحوم برون حاجی گوگ جمال آموت 1000