سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
احمد موحد رحیم بردی مهرانی 1600 52
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0 7 01:03.300
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1700 52 1 01:48.320
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 0 1 01:43.630
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 0 1 01:42.830
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1700 0 1 01:50.010
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1600 0 5 01:47.090
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/01
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1550 0 1 01:43.100
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
احمد موحد رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0 2 01:02.500
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
آق اویلی موحد جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0 6 01:04.860
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
مرحوم برون حاجی گوگ جمال آموت 1000 0