هیلدا 10 ساله مادیان
اورمیندو
گل مایسا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 5 9.09% 35,050,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 13 1 5 7.69% 35,050,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
عبدالله غراوی آق اویلی بشگرد 1600 0.0 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
عبدالله غراوی موسی آق ارکاکلی 1700 0.0 3 / 11 01:49.250 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
عبدالله غراوی کمال دالی جه عطا 1600 0.0 2 / 10 01:47.100 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
عبدالله غراوی عبدالخالق چپرلی 1600 0.0 8 / 9 01:51.830 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
عبدالله غراوی محمد خوجملی 1550 0.0 4 / 10 01:45.450 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
عبدالله غراوی عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 10 / 12 01:03.730 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
عبدالله غراوی عبدالخالق چپرلی 1500 0.0 1 / 6 01:42.710 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
عبدالله غراوی عید محمد غراوی 1500 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
عبدالله غراوی مهران خوجملی 1000 0.0 2 / 11 01:01.550 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
عبدالله غراوی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 3 / 11 01:02.980 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1389/07/15
عبدالله غراوی عید محمد غراوی 1000 0.0 5 / 7 01:05.070 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
عبدالله غراوی عید محمد غراوی 1000 0.0 6 / 10 01:06.070 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
عبدالله غراوی بی نام 1000 0.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
عبدالله غراوی محمد خوجملی 1000 0.0 -