سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی آق اویلی بشگرد 1600 0
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی موسی آق ارکاکلی 1700 0 3 01:49.250
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی کمال دالی جه عطا 1600 0 2 01:47.100
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی عبدالخالق چپرلی 1600 0 8 01:51.830
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی محمد خوجملی 1550 0 4 01:45.450
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عبدالخالق چپرلی 1000 0 10 01:03.730
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عبدالخالق چپرلی 1500 0 1 01:42.710
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عید محمد غراوی 1500 0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
عبدالله غراوی عبدالله غراوی مهران خوجملی 1000 0 2 01:01.550
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عنایت اله قولرعطا 1000 0 3 01:02.980
هفته هفتم تابستانه - تهران
1389/07/15
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عید محمد غراوی 1000 0 5 01:05.070
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عید محمد غراوی 1000 0 6 01:06.070
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی 1000 0
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی محمد خوجملی 1000 0