سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی آق اویلی بشگرد 1600  
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی موسی آق ارکاکلی 1700 3 1:49.25
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی کمال دالی جه عطا 1600 2 1:47.10
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی عبدالخالق چپرلی 1600 8 1:51.83
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی محمد خوجملی 1550 4 1:45.45
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عبدالخالق چپرلی 1000 10 1:03.73
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عبدالخالق چپرلی 1500 1 1:42.71
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عید محمد غراوی 1500  
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
عبدالله غراوی عبدالله غراوی مهران خوجملی 1000 2 1:01.55
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عنایت اله قولرعطا 1000 3 1:02.98
هفته هفتم تابستانه - تهران
1389/07/15
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عید محمد غراوی 1000 5 1:05.07
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
عبدالله غراوی عبدالله غراوی عید محمد غراوی 1000 6 1:06.07
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی 1000
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
حاجی نوری غراوی عبدالله غراوی محمد خوجملی 1000