سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
غزل رادان عبدالرحمن کلته 1000 53
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 54 7 1:06.17
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
غزل رادان عبدالرحمن کلته عبدالرحیم آرامیده 1000 54 5 1:04.44
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
غزل رادان عبدالرحمن کلته قربان محمد اودک 1600 50 6 1:46.17
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
غزل رادان عبدالرحمن کلته فیض الله رجال 1000 53 4 1:01.02
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
غزل رادان عبدالرحمن کلته عبدالرحیم آرامیده 1400 54 1 1:32.05
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 54 1 1:00.41
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
غزل رادان عبدالرحمن کلته عبدالناصر قزل 1700 50 11 1:50.74
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
غزل رادان عبدالرحمن کلته عبدالناصر قزل 1550 54 2 1:40.66
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
غزل رادان عبدالرحمن کلته عبدالناصر قزل 1000 52 7 1:02.22
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
غزل رادان عبدالرحمن کلته ستار مهرانی 1700 4 1:50.71
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1600 2 1:43.99
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 2 1:01.26
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 6 1:03.56
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 8 1:05.51
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
غزل رادان رشید ایری 1000
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
غزل رادان رشید ایری 1000
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
غزل رادان رشید ایری فیض الله رجال 1000 3 1:02.16
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
غزل رادان رشید ایری 1000 1 1:03.23
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
غزل رادان رشید ایری فیض الله رجال 1000 3 1:05.78
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
غزل رادان رشید ایری محمد خوجملی 1000 4 1:03.63
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
غزل رادان رشید ایری محمد خوجملی 1000 5 1:03.98