سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
غزل رادان عبدالرحمن کلته 1000 53
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 54 7 01:06.170
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
غزل رادان عبدالرحمن کلته عبدالرحیم آرامیده 1000 54 5 01:04.440
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
غزل رادان عبدالرحمن کلته قربان محمد اودک 1600 50 6 01:46.170
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
غزل رادان عبدالرحمن کلته فیض الله رجال 1000 53 4 01:01.020
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
غزل رادان عبدالرحمن کلته عبدالرحیم آرامیده 1400 54 1 01:32.050
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 54 1 01:00.410
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
غزل رادان عبدالرحمن کلته عبدالناصر قزل 1700 50 11 01:50.740
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
غزل رادان عبدالرحمن کلته عبدالناصر قزل 1550 54 2 01:40.660
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
غزل رادان عبدالرحمن کلته عبدالناصر قزل 1000 52 7 01:02.220
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
غزل رادان عبدالرحمن کلته ستار مهرانی 1700 0 4 01:50.710
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1600 0 2 01:43.990
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 0 2 01:01.260
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 0 6 01:03.560
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
غزل رادان عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 0 8 01:05.510
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
غزل رادان رشید ایری 1000 0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
غزل رادان رشید ایری 1000 0
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
غزل رادان رشید ایری فیض الله رجال 1000 0 3 01:02.160
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
غزل رادان رشید ایری 1000 0 1 01:03.230
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
غزل رادان رشید ایری فیض الله رجال 1000 0 3 01:05.780
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
غزل رادان رشید ایری محمد خوجملی 1000 0 4 01:03.630
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
غزل رادان رشید ایری محمد خوجملی 1000 0 5 01:03.980