ریوناز 10 ساله مادیان
آگوگ
مزوپتیما
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 4 0.00% 30,200,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 24,000,000
تهران 8 2 3 25.00% 44,050,000
مجموع 19 3 8 15.79% 98,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
عبدالرحمن کلته بی نام 1000 53.0 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 54.0 7 / 7 01:06.170 -
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
عبدالرحمن کلته عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 5 / 5 01:04.440 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
عبدالرحمن کلته قربان محمد اودک 1600 50.0 6 / 8 01:46.170 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
عبدالرحمن کلته فیض الله رجال 1000 53.0 4 / 8 01:01.020 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
عبدالرحمن کلته عبدالرحیم آرامیده 1400 54.0 1 / 4 01:32.050 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 54.0 1 / 6 01:00.410 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
عبدالرحمن کلته عبدالناصر قزل 1700 50.0 11 / 11 01:50.740 -
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
عبدالرحمن کلته عبدالناصر قزل 1550 54.0 2 / 7 01:40.660 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
عبدالرحمن کلته عبدالناصر قزل 1000 52.0 7 / 7 01:02.220 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
عبدالرحمن کلته ستار مهرانی 1700 0.0 4 / 5 01:50.710 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1600 0.0 2 / 8 01:43.990 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 6 01:01.260 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 / 6 01:03.560 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 / 8 01:05.510 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
رشید ایری بی نام 1000 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
رشید ایری بی نام 1000 0.0 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
رشید ایری فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 5 01:02.160 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
رشید ایری بی نام 1000 0.0 1 / 8 01:03.230 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
رشید ایری فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 9 01:05.780 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
رشید ایری محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 9 01:03.630 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
رشید ایری محمد خوجملی 1000 0.0 5 / 7 01:03.980 -