جی پیک 2 2 ساله مادیان
ابوریجینی
جی پیک
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 66,000,000
مجموع 2 1 1 50.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
مراد بدوی زاده 1000 52.0 -
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
مراد بدوی زاده کمال دالی جه عطا 1000 52.0 6 / 8 (9.5) 01:02.764 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
مراد بدوی زاده آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 / 9 01:04.010 -