جی پیک 2 3 ساله مادیان
ابوریجینی
جی پیک
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 2 2 66.67% 159,000,000
مجموع 3 2 2 66.67% 159,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
برنده سای هان و سلین جرجانی مراد بدوی زاده پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 8 01:01.079 -
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
برنده سای هان و سلین جرجانی مراد بدوی زاده 1000 52.0 -
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
برنده سای هان و سلین جرجانی مراد بدوی زاده کمال دالی جه عطا 1000 52.0 6 / 8 (9.5) 01:02.764 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
مبتدی مرحوم حاج یوسف جرجانی مراد بدوی زاده آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 / 9 01:04.010 -