جی پیک 2 2 ساله مادیان
ابوریجینی
جی پیک
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 1 1 100.00% 66,000,000
مجموع 1 1 1 100.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
مراد بدوی زاده آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 / 9 01:04.010 -