گان رانر 2 ساله نریان
المرام
بای بای شاد
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 1 0.00% 33,000,000
مجموع 1 0 1 0.00% 33,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
مبتدی مرحوم حاج یوسف جرجانی مراد بدوی زاده آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 / 7 (11.0) 01:05.670 -