آنجلا 14 ساله مادیان
NO SLIP
HALO BETTAE
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 1 4 7.69% 31,900,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 17 1 4 5.88% 31,900,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
هندیکاپ پرهام و پانته آ یمین آق اویلی علایی قوجق مهران خوجملی 1000 56.0 7 / 8 01:00.570 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
از 2 تا 70 پرهام و پانته آ یمین آق اویلی علایی قوجق عبداله قولرعطا 1000 0.0 6 / 8 01:01.250 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 8 تا 46 پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا آق اویلی بشگرد 1000 0.0 6 / 7 01:01.942 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
از 2 تا 70 پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا قربان محمد اودک 1000 0.0 4 / 8 00:59.290 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 16 تا 46 پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا عید محمد غراوی 1000 0.0 5 / 7 01:00.560 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
هندیکاپ پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 50.0 3 / 7 01:01.120 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
هندیکاپ پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا احمد پقه 1000 50.0 7 / 9 01:02.410 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 12 تا 36 پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا طاهر ایگدری 1500 0.0 5 / 5 01:47.180 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
هندیکاپ وارداتی پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا طاهر ایگدری 1000 53.0 2 / 6 01:00.000 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
هندیکاپ پرهام و پانته آ یمین مجید ایری احمد پقه 1000 50.0 5 / 5 01:03.800 -
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
از 8 تا 52 مرکز پرورش اسب پارتیان حسن محمد قلرعطا عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 6 / 11 01:01.990 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
هنديکاپ امیرحسین بابایی آنه محمد حاجی زاده عنایت اله قولرعطا 1550 53.0 5 / 7 01:40.030 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
هنديکاپ امیرحسین بابایی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1000 0.0 4 / 8 00:59.830 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
هنديکاپ امیرحسین بابایی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1000 0.0 1 / 6 00:59.780 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
هنديکاپ امیرحسین بابایی آنه محمد حاجی زاده محمود قولرعطا 1000 54.0 3 / 8 01:01.200 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
از 0 تا 52 امیرحسین بابایی آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 0.0 6 / 10 01:01.860 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
هنديکاپ امیرحسین بابایی آنه محمد حاجی زاده بایرام محمد ایری 1000 0.0 7 / 10 01:01.280 -