سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
هیوه قلیچ ولی قوجق تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 9 01:14.070
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
هیوه قلیچ ولی قوجق تویلی قربانی 1000 0
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
هیوه قلیچ ولی قوجق آق اویلی علایی قوجق بایرام محمد ایری 1000 0