سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
هیوه قلیچ ولی قوجق تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 9 1:14:07
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
هیوه قلیچ ولی قوجق تویلی قربانی 1000  
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
هیوه قلیچ ولی قوجق آق اویلی علایی قوجق بایرام محمد ایری 1000