سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1600 7 1:45.22
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی متین آموت 1550 3 1:39.37
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 3 1:02.72
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1650 7 1:46.32
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1500 2 1:34.27
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/26
آسنا جعفربای ارازقلی ایری ابوطالب چاریزاده 1700 2 1:52.98
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
آسنا جعفربای ارازقلی ایری قربان محمد اودک 1550 7 1:48.20
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 4 1:01.38
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1600 1 1:44.29
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/01
آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1550 2 1:44.53
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 3 1:02.00
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 7 1:03.33
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
آسنا جعفربای ارازقلی ایری 1000
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
آصف جعفربای جمال آموت ستار مهرانی 1000 3 1:02.88
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
آصف جعفربای جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 5 1:05.45
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
آصف جعفربای جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 8 1:06.81