دلشادگل 10 ساله مادیان
آگوگ
اسکارلت
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 1 7 7.69% 49,050,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 7,500,000
مجموع 15 1 8 6.67% 56,550,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1600 0.0 7 / 9 01:45.220 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
حاجی محمد نوایی متین آموت 1550 0.0 3 / 10 01:39.370 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 8 01:02.720 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1650 0.0 7 / 8 01:46.320 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1500 0.0 2 / 7 01:34.270 -
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/26
ارازقلی ایری ابوطالب چاریزاده 1700 0.0 2 / 6 01:52.980 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
ارازقلی ایری قربان محمد اودک 1550 0.0 7 / 7 01:48.200 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 8 01:01.380 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
ارازقلی ایری فیض الله رجال 1600 0.0 1 / 10 01:44.290 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/01
ارازقلی ایری فیض الله رجال 1550 0.0 2 / 9 01:44.530 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 12 01:02.000 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0.0 7 / 11 01:03.330 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
ارازقلی ایری بی نام 1000 0.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
جمال آموت ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 12 01:02.880 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 5 / 10 01:05.450 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 / 9 01:06.810 -