سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1600 0 7 01:45.220
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی متین آموت 1550 0 3 01:39.370
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 0 3 01:02.720
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1650 0 7 01:46.320
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1500 0 2 01:34.270
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/26
آسنا جعفربای ارازقلی ایری ابوطالب چاریزاده 1700 0 2 01:52.980
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
آسنا جعفربای ارازقلی ایری قربان محمد اودک 1550 0 7 01:48.200
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0 4 01:01.380
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1600 0 1 01:44.290
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/01
آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1550 0 2 01:44.530
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0 3 01:02.000
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
آسنا جعفربای ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0 7 01:03.330
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
آسنا جعفربای ارازقلی ایری 1000 0
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
آصف جعفربای جمال آموت ستار مهرانی 1000 0 3 01:02.880
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
آصف جعفربای جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0 5 01:05.450
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
آصف جعفربای جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0 8 01:06.810