ساتین اسلیپرز 13 ساله مادیان
E dubai
matilda dancer
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 22,000,000
مجموع 3 1 1 33.33% 22,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
جمشید روشنی محمد خوجملی 1000 53.0 5 / 5 01:00.740 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
کورش بابازاده عید محمد غراوی 1000 55.0 6 / 7 00:58.550 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
کورش بابازاده قربان محمد اودک 1000 53.0 1 / 7 00:57.400 -