سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
هورس ایران جمشید روشنی محمد خوجملی 1000 53 5 01:00.740
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
هورس ایران هورس ایران عید محمد غراوی 1000 55 6 00:58.550
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
هورس ایران هورس ایران قربان محمد اودک 1000 53 1 00:57.400