سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
سروان وهاب نظری آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1650 50 1 1:41.68
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1550 1 1:37.24
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد محمد خوجملی 1000 4 1:00.79
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 52 4 1:42.96
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 1 1:44.93
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد 1000
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
فرشاد خداوردیان بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1500 2 1:38.20
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
فرشاد خداوردیان بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 1 1:00.52
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
مرحوم قربان محمد خریداری بهرام خانقلی زاده قزل یاسر جرجانی 1000 8 1:01.58
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
مرحوم قربان محمد خریداری بهرام خانقلی زاده قزل یاسر جرجانی 1000 1 1:00.18
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
مرحوم قربان محمد خریداری بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 2 1:03.56