سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
سروان وهاب نظری آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1650 50 1 01:41.680
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1550 0 1 01:37.240
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد محمد خوجملی 1000 0 4 01:00.790
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 52 4 01:42.960
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 0 1 01:44.930
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد 1000 0
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
فرشاد خداوردیان بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1500 0 2 01:38.200
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
فرشاد خداوردیان بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 0 1 01:00.520
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
مرحوم قربان محمد خریداری بهرام خانقلی زاده قزل یاسر جرجانی 1000 0 8 01:01.580
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
مرحوم قربان محمد خریداری بهرام خانقلی زاده قزل یاسر جرجانی 1000 0 1 01:00.180
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
مرحوم قربان محمد خریداری بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 0 2 01:03.560