ویواسروین 10 ساله مادیان
وینر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 4 33.33% 45,000,000
بندرترکمن 4 3 3 75.00% 61,000,000
مجموع 10 5 7 50.00% 106,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1650 50.0 1 / 4 01:41.680 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1550 0.0 1 / 6 01:37.240 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
آق اویلی بشگرد محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 7 01:00.790 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 52.0 4 / 6 01:42.960 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 0.0 1 / 9 01:44.930 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
آق اویلی بشگرد بی نام 1000 0.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1500 0.0 2 / 9 01:38.200 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 0.0 1 / 6 01:00.520 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
بهرام خانقلی زاده قزل یاسر جرجانی 1000 0.0 8 / 9 01:01.580 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
بهرام خانقلی زاده قزل یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 10 01:00.180 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 0.0 2 / 9 01:03.560 -