فرانک 10 ساله مادیان
اورمیندو
ماهم جان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 2 0.00% 10,800,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 1 1 100.00% 13,000,000
مجموع 5 1 3 20.00% 23,800,000