فرانک 10 ساله مادیان
اورمیندو
ماهم جان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 2 0.00% 10,800,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 1 1 100.00% 13,000,000
مجموع 5 1 3 20.00% 23,800,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
از 10 تا 66 حاج یوسف جرجانی نصرت ا... خوجملی مهران خوجملی 1000 0.0 7 / 12 01:02.550 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
از 8 تا 172 حاج یوسف جرجانی نصرت ا... خوجملی مهران خوجملی 1000 0.0 2 / 9 01:00.370 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 12 تا 64 حاج یوسف جرجانی نصرت ا... خوجملی مهران خوجملی 1000 0.0 3 / 6 01:02.480 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
از 4 تا 66 عظیم جرجانی نصرت ا... خوجملی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 8 01:04.510 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 0 تا 24 عظیم جرجانی نصرت ا... خوجملی احمد پقه 1000 0.0 4 / 11 01:02.750 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
مبتدی و نبرده حاج یوسف جرجانی نصرت ا... خوجملی بی نام 1000 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
مبتدی حاج یوسف جرجانی نصرت ا... خوجملی بی نام 1000 0.0 -