سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1700 50
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:01.85
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 50 7 1:43.60
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1600 51 4  
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی فیض الله رجال 1000 52 5 1:02.28
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1600 57
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1400
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 1 1:41.27
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 1 0:59.43
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 5 0:59.80
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 0:59.84
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 1 0:59.90
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 1 0:59.80
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:02.79
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 5 1:03.91