ساراناطلایی 10 ساله مادیان
سوبیسکی
ساکونی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 4 6 36.36% 86,000,000
تهران 1 0 1 0.00% 5,750,000
مجموع 12 4 7 33.33% 91,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
تویلی قربانی بی نام 1700 50.0 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 6 01:01.850 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 50.0 7 / 7 01:43.600 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1600 51.0 4 / 6 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
تویلی قربانی فیض الله رجال 1000 52.0 5 / 6 01:02.280 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
تویلی قربانی بی نام 1600 57.0 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
تویلی قربانی بی نام 1400 0.0 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 0.0 1 / 6 01:41.270 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 5 00:59.430 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 5 / 6 00:59.800 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 8 00:59.840 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 7 00:59.900 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 6 00:59.800 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 10 01:02.790 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 5 / 9 01:03.910 -