سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1700 50
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 01:01.850
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 50 7 01:43.600
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1600 51 4
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی فیض الله رجال 1000 52 5 01:02.280
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1600 57
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1400 0
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 0 1 01:41.270
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 0 1 00:59.430
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 5 00:59.800
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 00:59.840
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 00:59.900
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 00:59.800
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000 0
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 01:02.790
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000 0
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی 1000 0
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 5 01:03.910