رگال اکزاکتیو 12 ساله مادیان
Bold Executive
Tvendenega
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 8,000,000
تهران 2 0 2 0.00% 15,000,000
مجموع 7 0 3 0.00% 23,000,000