هدیه 10 ساله مادیان
گریکاس
ریحانه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 4 6 28.57% 79,500,000
بندرترکمن 4 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 1 2 50.00% 22,950,000
مجموع 20 5 8 25.00% 102,450,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 50.0 5 / 6 01:02.960 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
اراز زارعی کسلخه رامین کر 1700 50.0 1 / 6 01:46.980 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
اراز زارعی کسلخه بی نام 1000 53.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
اراز زارعی کسلخه رامین کر 1600 52.0 3 / 8 01:44.070 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
اراز زارعی کسلخه رامین کر 1600 0.0 3 / 9 01:43.760 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
اراز زارعی کسلخه رامین کر 1550 0.0 4 / 10 01:40.190 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 0.0 1 / 9 01:02.520 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 0.0 5 / 8 01:03.400 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1390/07/08
اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 0.0 1 / 10 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1390/07/01
اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 0.0 3 / 7 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
ناز محمد قره داشلی نادر صالح پور 1000 0.0 9 / 9 01:03.590 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
ناز محمد قره داشلی بی نام 1000 0.0 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
ناز محمد قره داشلی نادر صالح پور 1550 0.0 4 / 7 01:45.360 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1600 0.0 6 / 9 01:47.590 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
ناز محمد قره داشلی بی نام 1000 0.0 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
آنه محمد حاجی زاده بی نام 1700 0.0 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
آنه محمد حاجی زاده آرش ایری 1000 0.0 6 / 10 01:01.910 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
ناز محمد قره داشلی بی نام 1000 0.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1500 0.0 7 / 9 01:41.500 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1000 0.0 1 / 9 01:00.300 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 0.0 6 / 9 01:03.110 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1000 0.0 7 / 12 01:00.720 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
ناز محمد قره داشلی محمود قولرعطا 1000 0.0 6 / 9 01:01.250 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
ناز محمد قره داشلی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 6 / 6 01:01.850 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 7 01:03.660 -