سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
حج علی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 50 5 1:02.96
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
یارمحمد حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1700 50 1 1:46.98
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
یارمحمد حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه 1000 53
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
یارمحمد حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1600 52 3 1:44.07
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
حمید حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1600 3 1:43.76
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
حمید حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1550 4 1:40.19
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
حمید حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 1 1:02.52
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
حاج اراز بردی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 5 1:03.40
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1390/07/08
حاج اراز بردی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 1  
هفته اول پاییزه - آق قلا
1390/07/01
حاج اراز بردی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 3  
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی نادر صالح پور 1000 9 1:03.59
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی 1000
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی نادر صالح پور 1550 4 1:45.36
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1600 6 1:47.59
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی 1000
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
نعمت الله حسن قاسمی آنه محمد حاجی زاده 1700
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
نعمت الله حسن قاسمی آنه محمد حاجی زاده آرش ایری 1000 6 1:01.91
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
نعمت الله حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی 1000
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
نعمت الله حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1500 7 1:41.50
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
نعمت الله حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1000 1 1:00.30
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
نعمت الله حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 6 1:03.11
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1000 7 1:00.72
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
حیدر حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی محمود قولرعطا 1000 6 1:01.25
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
حیدر حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی بهزاد قلیخانی 1000 6 1:01.85
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 1 1:03.66