سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
حج علی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 50 5 01:02.960
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
یارمحمد حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1700 50 1 01:46.980
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
یارمحمد حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه 1000 53
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
یارمحمد حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1600 52 3 01:44.070
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
حمید حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1600 0 3 01:43.760
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
حمید حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1550 0 4 01:40.190
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
حمید حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 0 1 01:02.520
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
حاج اراز بردی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 0 5 01:03.400
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1390/07/08
حاج اراز بردی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 0 1
هفته اول پاییزه - آق قلا
1390/07/01
حاج اراز بردی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه رامین کر 1000 0 3
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی نادر صالح پور 1000 0 9 01:03.590
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی 1000 0
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی نادر صالح پور 1550 0 4 01:45.360
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1600 0 6 01:47.590
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی 1000 0
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
نعمت الله حسن قاسمی آنه محمد حاجی زاده 1700 0
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
نعمت الله حسن قاسمی آنه محمد حاجی زاده آرش ایری 1000 0 6 01:01.910
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
نعمت الله حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی 1000 0
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
نعمت الله حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1500 0 7 01:41.500
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
نعمت الله حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی صالح بردی همایونی 1000 0 1 01:00.300
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
نعمت الله حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 0 6 01:03.110
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1000 0 7 01:00.720
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
حیدر حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی محمود قولرعطا 1000 0 6 01:01.250
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
حیدر حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی بهزاد قلیخانی 1000 0 6 01:01.850
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 0 1 01:03.660