هانی مون 11 ساله مادیان
Moon Rocket
Chancing Gense
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 2 5 40.00% 65,200,000
تهران 2 2 2 100.00% 34,000,000
مجموع 7 4 7 57.14% 99,200,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
آق اویلی بشگرد بی نام 1600 53.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
آق اویلی بشگرد ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 1 / 9 00:59.310 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
آق اویلی بشگرد بی نام 1000 50.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
رحیم بردی مهرانی بی نام 1700 54.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
رحیم بردی مهرانی بی نام 1600 50.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1550 0.0 2 / 5 01:39.360 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
رحیم بردی مهرانی بی نام 1600 56.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 52.0 3 / 6 00:58.500 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 58.0 1 / 4 00:57.920 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1400 53.0 1 / 7 01:30.520 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 52.0 1 / 6 01:02.160 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 9 01:00.160 -