سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
باشگاه سوارکاری عقیق آق اویلی بشگرد 1600 53
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
باشگاه سوارکاری عقیق آق اویلی بشگرد ابوطالب چاریزاده 1000 50 1 00:59.310
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
باشگاه سوارکاری عقیق آق اویلی بشگرد 1000 50
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی 1700 54
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی 1600 50
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1550 0 2 01:39.360
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی 1600 56
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 52 3 00:58.500
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 58 1 00:57.920
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1400 53 1 01:30.520
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 52 1 01:02.160
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0 2 01:00.160