سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده 1000 0
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 0 8 01:03.770
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 0 5 01:01.430
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده آرش ایری 1000 0 9 01:04.280
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده 1500 0
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده آرش ایری 1000 0 5 01:03.870
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
دکتر تاتار نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1500 0 7 01:45.810
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
دکتر تاتار نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 0 1 01:02.220
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
دکتر تاتار قارلی نفس قول لرعطا محمد خوجملی 1600 0 5 01:49.310
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
دکتر تاتار قارلی نفس قول لرعطا محمود قولرعطا 1000 0 3 01:02.400
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
دکتر تاتار قارلی نفس قول لرعطا آق اویلی بشگرد 1000 0 5 01:02.820
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
دکتر تاتار نازمحمد محمی زاده عبدالعزیز اونق 1600 0 11 01:48.500
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
مرحوم چوپان محمی زاده احمد قلی قربانی 1550 0
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
مرحوم چوپان محمی زاده احمد قلی قربانی یاسر جرجانی 1000 0 3 01:00.130
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
مرحوم چوپان محمی زاده نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 0
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده ستار مهرانی 1000 0 3
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده عبداله قولرعطا 1000 0 3
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده علی اونق 1000 0
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده ابوطالب چاریزاده 1700 0 11 01:56.700
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده 1550 0
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0 11 01:05.450
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
سحر وگوهر محمی زاده عبدالغفور گلی بهزاد قلیخانی 1550 0 12
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده آرش ایری 1000 0 10 01:08.910
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده فیض الله رجال 1000 0 1 01:02.460
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده عبدالرحیم آرامیده 1000 0 6 01:08.310
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده احمد پقه 1000 0 8 01:04.450
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده 1000 0
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
نازمحمد محمی زاده نازمحمد محمی زاده 1000 0