آرقاداغ 12 ساله مادیان
دولاب
رومیکا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 1 2 7.14% 19,450,000
بندرترکمن 5 1 2 20.00% 14,450,000
آق قلا 4 0 2 0.00% 6,000,000
مجموع 23 2 6 8.70% 39,900,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
نازمحمد محمی زاده بی نام 1000 0.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 0.0 8 / 9 01:03.770 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 0.0 5 / 10 01:01.430 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
نازمحمد محمی زاده آرش ایری 1000 0.0 9 / 10 01:04.280 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
نازمحمد محمی زاده بی نام 1500 0.0 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
نازمحمد محمی زاده آرش ایری 1000 0.0 5 / 11 01:03.870 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1500 0.0 7 / 9 01:45.810 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 10 01:02.220 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
قارلی نفس قول لرعطا محمد خوجملی 1600 0.0 5 / 10 01:49.310 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
قارلی نفس قول لرعطا محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 8 01:02.400 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
قارلی نفس قول لرعطا آق اویلی بشگرد 1000 0.0 5 / 10 01:02.820 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
نازمحمد محمی زاده عبدالعزیز اونق 1600 0.0 11 / 12 01:48.500 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
احمد قلی قربانی بی نام 1550 0.0 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
احمد قلی قربانی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 6 01:00.130 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
نازمحمد محمی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 8 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
نازمحمد محمی زاده عبداله قولرعطا 1000 0.0 3 / 6 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
نازمحمد محمی زاده علی اونق 1000 0.0 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
نازمحمد محمی زاده ابوطالب چاریزاده 1700 0.0 11 / 11 01:56.700 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
نازمحمد محمی زاده بی نام 1550 0.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
نازمحمد محمی زاده نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0.0 11 / 12 01:05.450 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
عبدالغفور گلی بهزاد قلیخانی 1550 0.0 12 / 12 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
نازمحمد محمی زاده آرش ایری 1000 0.0 10 / 12 01:08.910 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
نازمحمد محمی زاده فیض الله رجال 1000 0.0 1 / 12 01:02.460 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
نازمحمد محمی زاده عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 8 01:08.310 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
نازمحمد محمی زاده احمد پقه 1000 0.0 8 / 11 01:04.450 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
نازمحمد محمی زاده بی نام 1000 0.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
نازمحمد محمی زاده بی نام 1000 0.0 -