سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده 1000
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 8 1:03.77
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 5 1:01.43
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده آرش ایری 1000 9 1:04.28
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده 1500
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده آرش ایری 1000 5 1:03.87
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
دکتر تاتار نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1500 7 1:45.81
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
دکتر تاتار نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000 1 1:02.22
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
دکتر تاتار قارلی نفس قول لرعطا محمد خوجملی 1600 5 1:49.31
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
دکتر تاتار قارلی نفس قول لرعطا محمود قولرعطا 1000 3 1:02.40
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
دکتر تاتار قارلی نفس قول لرعطا آق اویلی بشگرد 1000 5 1:02.82
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
دکتر تاتار نازمحمد محمی زاده عبدالعزیز اونق 1600 11 1:48.50
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
مرحوم چوپان محمی زاده احمد قلی قربانی 1550
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
مرحوم چوپان محمی زاده احمد قلی قربانی یاسر جرجانی 1000 3 1:00.13
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
مرحوم چوپان محمی زاده نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 1000  
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده ستار مهرانی 1000 3  
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده عبداله قولرعطا 1000 3  
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده علی اونق 1000  
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده ابوطالب چاریزاده 1700 11 1:56:70
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده 1550  
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 11 1:05:45
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
سحر وگوهر محمی زاده عبدالغفور گلی بهزاد قلیخانی 1550 12  
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده آرش ایری 1000 10 1:08:91
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده فیض الله رجال 1000 1 1:02.46
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده عبدالرحیم آرامیده 1000 6 1:08:31
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده احمد پقه 1000 8 1:04:45
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
سحر وگوهر محمی زاده نازمحمد محمی زاده 1000
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
نازمحمد محمی زاده نازمحمد محمی زاده 1000