ابوریجینی 13 ساله نریان
Street Cry
native roots
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 1 0.00% 8,700,000
تهران 4 1 3 25.00% 39,500,000
مجموع 5 1 4 20.00% 48,200,000