ابوریجینی 13 ساله نریان
Street Cry
native roots
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 1 0.00% 8,700,000
تهران 4 1 3 25.00% 39,500,000
مجموع 5 1 4 20.00% 48,200,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
شهرام روان محمد خوجملی 1500 54.0 1 / 5 01:35.210 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
شهرام روان محمد خوجملی 1400 54.0 4 / 5 01:31.360 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
شهرام روان محمد خوجملی 1000 53.0 2 / 7 00:59.270 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
شهرام روان محمد خوجملی 1000 56.0 2 / 7 00:59.430 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
شهرام روان محمد خوجملی 1600 53.0 3 / 5 01:44.520 -