سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
حسن رنگ بوی حاجی محمد نوایی 1000 0
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
حسن رنگ بوی حکیم بردی اندروا مهران علایی قوجق 1000 0 7 01:05.100
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
حسن رنگ بوی بهروز ایری ابوطالب چاریزاده 1000 0 8 01:05.370
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
حسن رنگ بوی بهروز ایری 1000 0
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
حسن رنگ بوی بهروز ایری کمال دالی جه عطا 1650 53 3 01:46.840
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
حسن رنگ بوی بهروز ایری پیمان قلرعطا 1000 54 3 01:02.130
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/26
حسن رنگ بوی بهروز ایری 1700 53
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
حسن رنگ بوی بهروز ایری فیض الله رجال 1000 0 2 00:59.920
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
حسن رنگ بوی بهروز ایری 1000 0
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
عبدالرحیم ضیایی بهروز ایری یعقوب توسلی 1600 0 5 01:44.750
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
عبدالرحیم ضیایی بهروز ایری فیض الله رجال 1000 0 6 01:02.350
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
حسن رنگ بوی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 5 01:02.820
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
حسن رنگ بوی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 0 5 01:01.390
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
حسن رنگ بوی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 5 01:00.910
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
حسن رنگ بوی تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 54 5 01:03.420
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
حسن رنگ بوی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 01:06.110
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حسن رنگ بوی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 4 01:06.550