گوهر 10 ساله مادیان
رامین
شمد
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 3 11.11% 25,550,000
تهران 5 1 4 20.00% 53,000,000
مجموع 14 2 7 14.29% 78,550,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
عبدالحمید قلرعطا نادر صالح پور 1000 54.0 4 / 6 01:02.790 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
عبدالحمید قلرعطا متین آموت 1000 0.0 5 / 6 01:02.240 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی 1000 0.0 4 / 6 01:01.640 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
رحیم بردی مهرانی بی نام 1600 54.0 3 / 3 01:50.520 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 1 / 6 01:01.070 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 2 / 8 01:02.210 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
رحیم بردی مهرانی امین محمدی 1000 0.0 2 / 8 01:01.990 -
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
رحیم بردی مهرانی بی نام 1000 0.0 -
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/19
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 6 / 7 01:03.700 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 8 01:00.540 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 2 / 6 01:01.099 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 4 / 6 01:02.080 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
رحیم بردی مهرانی متین آموت 1000 0.0 3 / 8 01:03.079 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 7 / 9 01:10.960 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 / 9 01:12.410 -