سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
ساعده ومائده قلرعطا عبدالحمید قلرعطا نادر صالح پور 1000 54 4 01:02.790
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
ساعده ومائده قلرعطا عبدالحمید قلرعطا متین آموت 1000 0 5 01:02.240
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
امیرحسین امیرسلیمانی عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی 1000 0 4 01:01.640
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی 1600 54 3 01:50.520
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0 1 01:01.070
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0 2 01:02.210
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی امین محمدی 1000 0 2 01:01.990
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی 1000 0
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/19
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 54 6 01:03.700
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0 1 01:00.540
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0 2 01:01.099
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0 4 01:02.080
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی متین آموت 1000 0 3 01:03.079
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0 7 01:10.960
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
جواد امیر سلیمانی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0 8 01:12.410