سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
ساعده ومائده قلرعطا عبدالحمید قلرعطا نادر صالح پور 1000 54 4 1:02.79
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
ساعده ومائده قلرعطا عبدالحمید قلرعطا متین آموت 1000 5 1:02.24
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
امیرحسین امیرسلیمانی عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی 1000 4 1:01.64
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی 1600 54 3 1:50.52
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 1 1:01.07
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 2 1:02.21
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی امین محمدی 1000 2 1:01.99
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی 1000
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/19
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 54 6 1:03.70
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 1 1:00.54
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 2 1:01.099
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 4 1:02.08
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی متین آموت 1000 3 1:03.079
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 7 1:10.96
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
جواد امیر سلیمانی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 8 1:12.41