سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
قماش متین آل هوز قربان آچاک فیض الله رجال 1700 6 1:49.54
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
حنیفه شیرمحمدلی قربان آچاک قربان محمد اودک 1700 2 1:49.50
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
حنیفه شیرمحمدلی قربان آچاک قربان محمد اودک 1000 4 1:03.75
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
حنیفه شیرمحمدلی سبحان پقه فیض الله رجال 1000 5 1:02.92
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
شهاب شیرمحمدلی آشجان قزل قربان محمد اودک 1600  
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1390/07/08
محمد بردی کمی آشجان قزل فیض الله رجال 1000  
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
محمد بردی کمی آشجان قزل فیض الله رجال 1650 3 1:46.91
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1600 9 1:49.63
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1550 7 1:48.14
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه عبدالناصر قزل 1000 1 1:02.43
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه جواد آچاک 1000 7 1:02.67
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
امین چرکزی سبحان پقه عید محمد غراوی 1000 9 1:04.78
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1000 9 1:02.03
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1000 1 1:02.71