سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
قماش متین آل هوز قربان آچاک فیض الله رجال 1700 0 6 01:49.540
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
حنیفه شیرمحمدلی قربان آچاک قربان محمد اودک 1700 0 2 01:49.500
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
حنیفه شیرمحمدلی قربان آچاک قربان محمد اودک 1000 0 4 01:03.750
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
حنیفه شیرمحمدلی سبحان پقه فیض الله رجال 1000 0 5 01:02.920
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
شهاب شیرمحمدلی آشجان قزل قربان محمد اودک 1600 0
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1390/07/08
محمد بردی کمی آشجان قزل فیض الله رجال 1000 0
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
محمد بردی کمی آشجان قزل فیض الله رجال 1650 0 3 01:46.910
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1600 0 9 01:49.630
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1550 0 7 01:48.140
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه عبدالناصر قزل 1000 0 1 01:02.430
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه جواد آچاک 1000 0 7 01:02.670
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
امین چرکزی سبحان پقه عید محمد غراوی 1000 0 9 01:04.780
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1000 0 9 01:02.030
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1000 0 1 01:02.710