ویتالیا 10 ساله مادیان
اگزیران
آرین 2
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 2 11.11% 24,000,000
بندرترکمن 3 1 2 33.33% 18,700,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 14 2 4 14.29% 42,700,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
از 18 تا 24 قماش متین آل هوز قربان آچاک فیض الله رجال 1700 0.0 6 / 7 01:49.540 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
از 18 تا 26 حنیفه شیرمحمدلی قربان آچاک قربان محمد اودک 1700 0.0 2 / 7 01:49.500 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
از 16 تا 36 حنیفه شیرمحمدلی قربان آچاک قربان محمد اودک 1000 0.0 4 / 10 01:03.750 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
از 16 تا 32 حنیفه شیرمحمدلی سبحان پقه فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 12 01:02.920 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
از 16 تا 66 شهاب شیرمحمدلی آشجان قزل قربان محمد اودک 1600 0.0 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1390/07/08
از 16 تا 46 محمد بردی کمی آشجان قزل فیض الله رجال 1000 0.0 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
از 16 تا 30 محمد بردی کمی آشجان قزل فیض الله رجال 1650 0.0 3 / 7 01:46.910 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
از 16 تا 66 رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1600 0.0 9 / 9 01:49.630 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
از 22 تا 154 رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1550 0.0 7 / 8 01:48.140 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
از 8 تا 44 رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 7 01:02.430 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
از 8 تا 172 رئوف و متین شیرمحمدلی سبحان پقه جواد آچاک 1000 0.0 7 / 10 01:02.670 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 8 تا 256 امین چرکزی سبحان پقه عید محمد غراوی 1000 0.0 9 / 11 01:04.780 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
از 10 تا 154 شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 9 / 9 01:02.030 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
مبتدی و نبرده شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 1 / 10 01:02.710 -