سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
پیمان عرفان محمدرضا وطن خواه عبدالعظیم اونق علی اونق 1000 7 1:04.27
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
فرشید وطن خواه آنه گلدی اونق عبدالناصر قزل 1000 9 1:03.63
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
مرحوم حاج ارازمحمدایشان آرخی آنه گلدی اونق اسحاق قاضلی کر 1000 9 1:05.12
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
مرحوم قربان تقان وطن خواه آنه گلدی اونق عبدالناصر قزل 1000 10 1:06.23
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
دکترسامان غفاری وپیمان آشجان قزل عبدالاسحاق کم 1000 2 1:02.14