المیرا 10 ساله مادیان
گوهر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 0 3 0.00% 20,200,000
بندرترکمن 8 2 6 25.00% 72,350,000
آق قلا 4 1 2 25.00% 38,500,000
مجموع 25 3 11 12.00% 131,050,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
هندیکاپ گل محمد صداقت گل محمد صداقت ستار مهرانی 1700 53.0 2 / 5 01:41.860 -
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
هندیکاپ احسان صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 51.0 5 / 11 00:59.720 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
هندیکاپ حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1600 52.0 7 / 8 01:47.920 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
هندیکاپ نورجان شیرمحمدلی رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 50.0 1 / 10 00:58.140 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
از 24 تا 50 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1600 53.0 1 / 11 01:41.810 -
هفته هفتم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/23
از 24 تا 58 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت بی نام 1000 53.0 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
از 10 تا 50 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت ستار مهرانی 1550 53.0 1 / 11 01:42.830 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
از 16 تا 58 حاج ارازقلی صداقت یوسف کلته امیر مختومی 1000 52.0 3 / 9 01:00.680 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
از 16 تا 58 حاج ارازقلی صداقت عبدالخالق ایری عبدالناصر قزل 1700 50.0 2 / 9 01:49.820 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
از 16 تا 70 حاج ارازقلی صداقت عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1000 50.0 7 / 11 01:02.960 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
از 18 تا 50 ارازمحمد صداقت عبدالخالق ایری همراه رجال 1700 50.0 5 / 10 01:50.690 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
از 24 تا 58 آنه محمد صداقت عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1000 50.0 8 / 9 01:03.230 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
از 16 تا 50 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 0.0 4 / 11 01:02.830 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
از 8 تا 50 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت قربان محمد اودک 1700 0.0 3 / 10 01:52.420 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
از 6 تا 50 حاج رسول صداقت رسول صداقت یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 9 01:02.640 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
از 8 تا 50 حاج رسول صداقت رسول صداقت کمال دالی جه عطا 1550 0.0 11 / 11 01:46.440 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
از 10 تا 50 حاج رسول صداقت رسول صداقت قربان محمد اودک 1650 0.0 2 / 6 01:46.940 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
از 10 تا 50 حاج رسول صداقت رسول صداقت ستار مهرانی 1000 0.0 4 / 10 01:01.270 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
از 0 تا 50 حاج رسول صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 7 01:03.140 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
از 8 تا 50 حاج ارازقلی صداقت گل محمد صداقت فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 11 01:02.370 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
از 8 تا 60 امیرمحمد صداقت گل محمد صداقت کمال دالی جه عطا 1600 0.0 10 / 10 01:53.020 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
از 8 تا 50 امیرمحمد صداقت گل محمد صداقت عبدالناصر قزل 1000 0.0 5 / 9 01:02.270 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
از 8 تا 50 حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1000 0.0 8 / 10 01:03.880 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
از 2 تا 50 حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 10 01:02.380 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
از 4 تا 172 حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته امیر مختومی 1000 0.0 6 / 11 01:01.510 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
مبتدی حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته امیر مختومی 1000 0.0 2 / 10 01:01.140 -