سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
گل محمد صداقت گل محمد صداقت ستار مهرانی 1700 53 2 1:41.86
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
احسان صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 51 5 0:59.72
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1600 52 7 1:47.92
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
نورجان شیرمحمدلی رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 50 1 0:58.14
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1600 53 1 1:41.81
هفته هفتم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/23
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت 1000 53
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت ستار مهرانی 1550 53 1 1:42.83
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
حاج ارازقلی صداقت یوسف کلته امیر مختومی 1000 52 3 1:00.68
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
حاج ارازقلی صداقت عبدالخالق ایری عبدالناصر قزل 1700 50 2 1:49.82
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
حاج ارازقلی صداقت عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1000 50 7 1:02.96
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
ارازمحمد صداقت عبدالخالق ایری همراه رجال 1700 50 5 1:50.69
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
آنه محمد صداقت عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1000 50 8 1:03.23
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 4 1:02.83
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت قربان محمد اودک 1700 3 1:52.42
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
حاج رسول صداقت رسول صداقت یاسر جرجانی 1000 6 1:02.64
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
حاج رسول صداقت رسول صداقت کمال دالی جه عطا 1550 11 1:46.44
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
حاج رسول صداقت رسول صداقت قربان محمد اودک 1650 2 1:46.94
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
حاج رسول صداقت رسول صداقت ستار مهرانی 1000 4 1:01.27
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
حاج رسول صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 3 1:03.14
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
حاج ارازقلی صداقت گل محمد صداقت فیض الله رجال 1000 4 1:02.37
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
امیرمحمد صداقت گل محمد صداقت کمال دالی جه عطا 1600 10 1:53.02
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
امیرمحمد صداقت گل محمد صداقت عبدالناصر قزل 1000 5 1:02.27
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1000 8 1:03.88
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته ستار مهرانی 1000 2 1:02.38
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته امیر مختومی 1000 6 1:01.51
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته امیر مختومی 1000 2 1:01.14