سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
گل محمد صداقت گل محمد صداقت ستار مهرانی 1700 53 2 01:41.860
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
احسان صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 51 5 00:59.720
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1600 52 7 01:47.920
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
نورجان شیرمحمدلی رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 50 1 00:58.140
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1600 53 1 01:41.810
هفته هفتم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/23
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت 1000 53
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت ستار مهرانی 1550 53 1 01:42.830
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
حاج ارازقلی صداقت یوسف کلته امیر مختومی 1000 52 3 01:00.680
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
حاج ارازقلی صداقت عبدالخالق ایری عبدالناصر قزل 1700 50 2 01:49.820
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
حاج ارازقلی صداقت عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1000 50 7 01:02.960
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
ارازمحمد صداقت عبدالخالق ایری همراه رجال 1700 50 5 01:50.690
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
آنه محمد صداقت عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1000 50 8 01:03.230
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 0 4 01:02.830
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت قربان محمد اودک 1700 0 3 01:52.420
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
حاج رسول صداقت رسول صداقت یاسر جرجانی 1000 0 6 01:02.640
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
حاج رسول صداقت رسول صداقت کمال دالی جه عطا 1550 0 11 01:46.440
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
حاج رسول صداقت رسول صداقت قربان محمد اودک 1650 0 2 01:46.940
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
حاج رسول صداقت رسول صداقت ستار مهرانی 1000 0 4 01:01.270
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
حاج رسول صداقت رسول صداقت عبدالناصر قزل 1000 0 3 01:03.140
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
حاج ارازقلی صداقت گل محمد صداقت فیض الله رجال 1000 0 4 01:02.370
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
امیرمحمد صداقت گل محمد صداقت کمال دالی جه عطا 1600 0 10 01:53.020
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
امیرمحمد صداقت گل محمد صداقت عبدالناصر قزل 1000 0 5 01:02.270
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1000 0 8 01:03.880
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته ستار مهرانی 1000 0 2 01:02.380
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته امیر مختومی 1000 0 6 01:01.510
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
حاج ارازقلی صداقت عبدالرحمن کلته امیر مختومی 1000 0 2 01:01.140