جدول مسابقات هفته 11 فصل تابستان بندرترکمن 1398/06/08

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 4) (۳+ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1450 متر جمعه 1398/06/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 0.0 87
14 روز قبل 2-2-1-8-1
0 -2-2 /6
حاج مصطفی یقین علی فرهاد خانقلی زاده قزل
4 0.0 84
35 روز قبل 3-4-6-4-2
3 -5-3 /28
حاج نور گلدی پساوند عثمان پساوند
4 0.0 80
49 روز قبل 3-5-1-4-2
1 -6-1 /22
حسین جعفری چوگان و حاج حمید پورقاز یوسف کلته
4 0.0 80
7 روز قبل 1-1-6-4-7
2 -2-3 /12
حکیم قلی آرخی سلیمان آرخی
3 0.0 77
35 روز قبل 1-2-3-1-4
1 -1-2 /5
مرحوم حاج آق محمد زیرکی احسان جرجانی
4 0.0 77
21 روز قبل 5-4-5-5-11
4 -0-3 /15
تویلی حاجی و ابوبکر گلستانی نورمحمد اونق
5 0.0 76
28 روز قبل 2-7-1-3-8
1 -1-4 /17
مرحوم حاج قوجق میرابی و عطا حاجی قزل امیر مختومی
3 0.0 76
14 روز قبل 1-3-9-1-4
1 -0-2 /7
محمد یاسین و یاسمین حرک عطا عبدالرحمان حرک عطا
2
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس ۵) (۳+ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1450 متر جمعه 1398/06/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 0.0 75
28 روز قبل 5-2-4-2-5
1 -2-0 /7
بهرام خانجانی مهرداد خوجملی
3 0.0 74
28 روز قبل 3-10-5-6-7
1 -0-1 /6
نادر خوجملی و شهاب کلته طاغن سیدی
3 0.0 73
42 روز قبل 3-10-4-7-1
1 -0-1 /5
مهدیار صداقت کمال قربانی
5 0.0 72
7 روز قبل 3-4-8-3-5
6 -2-2 /34
مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری
3 0.0 71
7 روز قبل 5-5-1
0 -0-1 /3
جواد و عباس قدیری فرهاد خانقلی زاده قزل
3 0.0 71
21 روز قبل 4-3-5-1-6
1 -0-1 /7
عاشور لخی خدای بردی آرخی
3 0.0 70
120 روز قبل 2-7-3-5-8
1 -2-0 /6
حاج کاکا تراچ اراز قربان اونق
3 0.0 69
21 روز قبل 1-5-11-2-4
0 -1-1 /9
حمید محمدی زاهد کمی
3 0.0 66
7 روز قبل 1-7-5-6-4
0 -0-2 /8
عبدالعزیز اونق بهمن اونق
3
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 6) (۳+ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1450 متر جمعه 1398/06/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
5 0.0 64
35 روز قبل 5-1-3-4-5
3 -1-2 /14
خانم لیدا یزدانی کاکش عطایی
4 0.0 64
14 روز قبل 3-7-12-4-11
3 -1-2 /19
ابوبکر پناهی سقلی عبدالعزیز اونق
4 0.0 62
28 روز قبل 6-3-1-2-4
1 -1-2 /11
علی پورقاز اراز قربان اونق
3 0.0 62
7 روز قبل 4-1-3-4
1 -0-1 /4
کاکاجان مسلمی بهمن اونق
3 0.0 61
21 روز قبل 9-8-7-2-11
2 -2-0 /13
فوزیه و فادیه کر عبدالرشید صحنه
3 0.0 60
28 روز قبل 6-10-3-10-6
2 -0-0 /10
مرحوم منصور خجسته کمال قربانی
4 0.0 60
21 روز قبل 6-7-6-6-4
0 -1-3 /21
انیسا و گلشاد ایری خدای بردی آرخی
3 0.0 58
42 روز قبل 10-2-5
0 -1-0 /3
امیر بابک و شکیبا پاکدل رحیم کم
3 0.0 57
28 روز قبل 8-5-2-4-3
1 -1-0 /7
آشیانه سازان زرین گلستان سبحانقلی قربانی
3 0.0 56
7 روز قبل 3-4-3-2-4
2 -1-0 /10
3 0.0 55
7 روز قبل 7-5-11-9-2
0 -1-0 /6
3 0.0 52
77 روز قبل 3-5
1 -0-0 /2
بهمن قره قول امیر مختومی
4 0.0 49
21 روز قبل 7-7-4-9-7
1 -1-1 /20
حکیم ارازلی و جلال شریفی طواق بردی خوجه پور
4
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس ۱) (۳+ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1450 متر جمعه 1398/06/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
5 0.0 122
21 روز قبل 5-1-3-2-3
9 -4-9 /27
رسول قوجق نژاد حمید روشنی
5 0.0 117
21 روز قبل 2-3-1-5-4
2 -4-8 /19
بهروز نیازی خدای بردی آرخی
4 0.0 116
35 روز قبل 2-3-2-1-4
1 -10-4 /25
مرصاد گلشاهی و آلپای گری اراز قربان اونق
4 0.0 104
35 روز قبل 5-4-4-3-3
5 -0-5 /15
فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده
5 0.0 102
84 روز قبل 2-6-2-6-7
1 -7-4 /18
عبدالمتین قزل و فرسام ایمری خدای بردی آرخی
4 0.0 89
14 روز قبل 1-2-2-2-8
1 -4-4 /12
رحمان قلی یلقی نژاد منصور قانقرمه

اسب سردار بندر در این کورس داوطلب می باشد.

5
بندرترکمن نژاد دوخون (Maiden) (۲ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1000 متر جمعه 1398/06/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد قلی آق آشجان قزل
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
اجه ناز کمی عثمان پساوند
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
محمد رضا قاضلی کر سلیمان اونق
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
انیس بزمونه محمد بزمونه
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
علی محمد قره دولاق بهروز کمی
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
امیر رضا شب بو و محمد صدیق بندیشه مراد بدوی زاده
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم قره جه حاجی تشنه دل عبدالقیوم اونق
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج کریم ایگدری فرهاد خانقلی زاده قزل
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
تویجان سقلی کمال قربانی
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
کاکاجان طاها عبیدالله و عمران میرزاعلی آنه محمد خوجملی
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
مروه و حلیا مسلمی سلیمان اونق
6
بندرترکمن نژاد دوخون (برنده) (۲ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1000 متر جمعه 1398/06/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2 0.0 -
7 روز قبل 2-1
0 -1-1 /2
عبدالمتین قزل خدای بردی آرخی
2 0.0 -
35 روز قبل 1
0 -0-1 /1
حاج حنفی قلیچ میرابی سیدنقی سادات حسینی
2 0.0 -
28 روز قبل 1-6
0 -0-1 /2
مرحوم حاج امان و بایخان هیوه چی یوسف قلی قربانی
2 0.0 -
7 روز قبل 1-3
1 -0-1 /2
جلال الدین میرابی اسماعیل بدویزاده
2 0.0 -
7 روز قبل 1
0 -0-1 /1
حمید حاجی و عبدالجبار کمی عبدالمجید کم
2 0.0 -
7 روز قبل 2
0 -1-0 /1
سیده مهرناز خجسته راد سلیم خوجملی
2 0.0 -
35 روز قبل 3
1 -0-0 /1
حاج گلدی ا کرم بهمن اونق
7
بندرترکمن نژاد تروبرد (هندیکاپ کلاس 6) (۳+ ساله) جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
1000 متر جمعه 1398/06/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 0.0 64
120 روز قبل 11-4-4-8-3
1 -0-0 /6
سراج الدین جرجانی و ساجده آق آتابای عبدالحکیم بای پور
4 0.0 61
174 روز قبل 8-3-10
1 -0-0 /3
بهروز نیازی حمید روشنی
4 0.0 56
189 روز قبل 4-4-10-5-5
0 -0-0 /5
محمدرضا نصیری زارچ محمدرضا نصیری زارچ
3 0.0 56
120 روز قبل 4-6-4-5
0 -0-0 /4
تایلان و امین اونق سیدنقی سادات حسینی
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
علی خوش اندام فرهاد جرجانی
3 0.0 -
120 روز قبل 11
0 -0-0 /1
حمیدرضا رحیمی قربان محمد اودک