جدول مسابقات هفته 2 فصل بهار گنبد کاووس 1398/01/30

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (Maiden) (3+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 31,000,000 ریال جایزه سوم: 15,500,000 ریال
1000 متر 14:30 جمعه 1398/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.5 -
91 روز قبل 5
0-0-0 /1
مهندس حامد جعفری رضا کریمی طاهر گوگ نژاد
01:12.424 (53.5Kg)
2
3 51.5 -
55 روز قبل 5
0-0-0 /1
پرورش اسب یاسین یاسر عثمان تاجی زاده نورمحمد بهادر
[4.75] 01:14.348 (55.0Kg)
3
3 53.5 -
104 روز قبل 4
0-0-0 /1
برادران امینیان مراد تاجی زاده ستار مهرانی
[10.5] 01:14.767 (57.0Kg)
4
4 56.0 -
153 روز قبل 6
0-0-0 /1
[11.5] 01:14.986 (56.0Kg)
5
3 53.5 -
55 روز قبل 4
0-0-0 /1
حسن روحانی و سجاد بهرمند سید مجتبی نبوی ولی محمد علیزاده
[13.5] 01:15.413 (53.5Kg)
6
4 54.0 -
42 روز قبل 4-4-7-4
0-0-0 /4
[14.5] 01:15.599 (55.0Kg)
7
3 53.5 -
55 روز قبل 11
0-0-0 /1
مهندس معظمی یوسف دهش علی عطایی
[23.5] 01:18.540 (53.5Kg)
8
3 53.5 -
55 روز قبل 9-10
0-0-0 /2
حاجی پیخی و حاجی عاشور آفرین فرهاد آق ارکاکلی یعقوب انفاس
[25.0] 01:18.820 (53.5Kg)
9
3 51.5 -
55 روز قبل 7
0-0-0 /1
محمد جواد پهلوان و ایوب وجدانی رحمان اورگلی امیر مختومی
[27.25] 01:19.523 (52.0Kg)
10
3 51.5 -
55 روز قبل 6
0-0-0 /1
برادران محمد زاده یوسف خوجملی رضا فهیمی
[32.5] 01:21.446 (54.0Kg)
7 56.0 -
1015 روز قبل ?
0-0-0 /1
باشگاه سوارکاری هیرکان عبدالصمد خوجملی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (Maiden) (3 ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 31,000,000 ریال جایزه سوم: 15,500,000 ریال
1000 متر 16:00 جمعه 1398/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
41 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:03.041 (57.0Kg)
2
3 52.0 -
56 روز قبل 7
0-0-0 /1
نازمحمد طلاهری و سیحد حسن پقه اسماعیل خوجملی آرمین آق آتابای
[0.75] 01:03.195 (53.0Kg)
3
3 52.0 -
35 روز قبل 4-7-8-4-5
0-0-0 /5
غفور و اسماعیل نظرخانی شهرام خوجملی قربان محمد اودک
[5.5] 01:04.123 (54.0Kg)
4
3 54.0 -
-
0-0-0 /0
مبین و کاکاجان خوجم لی امانقلی خوجملی جواد آچاک
[7.5] 01:04.459 (54.0Kg)
5
3 52.0 -
48 روز قبل 8
0-0-0 /1
محمود و مسعود صادقی سید مراد بدوی زاده پیمان قلرعطا
[7.75] 01:04.493 (54.5Kg)
6
3 54.0 -
35 روز قبل 9
0-0-0 /1
[8.5] 01:04.636 (57.0Kg)
7
3 54.0 -
77 روز قبل 6-4-10
0-0-0 /3
مرحوم حاج امام وردی مهرانی و دازقلی ایگدری عبدالجبار مهرانی عبدالحلیم قبادی
[17.0] 01:07.071 (54.0Kg)
8
3 52.0 -
62 روز قبل 9-9-8
0-0-0 /3
[18.0] 01:07.250 (55.5Kg)
9
3 52.0 -
83 روز قبل 9
0-0-0 /1
[20.75] 01:07.782 (54.0Kg)
10
3 54.0 -
-
0-0-0 /0
حامد و محمد مشرقی و طاها سعیدپور یوسف ایری متین مهرانی
[24.5] 01:08.538 (56.0Kg)
3 52.0 -
104 روز قبل 7-6
0-0-0 /2
عرفان دردایی حاجی مراد یلقی
3 54.0 -
48 روز قبل 4-4-4-5-5
0-0-0 /5
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (Maiden) (3 ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 31,000,000 ریال جایزه سوم: 15,500,000 ریال
1000 متر 16:30 جمعه 1398/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
41 روز قبل 3-7
1-0-0 /2
سینا و محمد صفا شمسایی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا
01:01.140 (54.5Kg)
2
3 52.0 -
42 روز قبل 5-3-6
1-0-0 /3
میلاد خوجملی و ارازبردی مهرانی احمد خوجملی قربان محمد اودک
[12.0] 01:03.428 (54.0Kg)
3
3 54.0 -
111 روز قبل 2-8-7-8
0-1-0 /4
مرحوم عبدی ملا بابایی احسان آق آرمین آق آتابای
[14.25] 01:03.862 (54.0Kg)
4
3 52.0 -
62 روز قبل 2
0-1-0 /1
مرحوم کدخدا مسان وجدانی عبدالباسط مخدومی آق اویلی بشگرد
[14.5] 01:03.927 (55.0Kg)
5
3 52.0 -
35 روز قبل 2-10
0-1-0 /2
زنده یاد حاج کاکا خوجم لی عیسی خوجملی امیر مختومی
[15.25] 01:04.029 (52.0Kg)
6
3 54.0 -
34 روز قبل 4-5-7-2-4
0-1-0 /7
عاصف و بصیر خوجملی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
[15.75] 01:04.081 (55.0Kg)
7
3 52.0 -
84 روز قبل 9-5-8-3
1-0-0 /4
[16.0] 01:04.121 (54.0Kg)
8
3 54.0 -
41 روز قبل 2-5-7-10-7
0-1-0 /5
هادی کشمیری و رسول مهرانی بهزاد پرویز نورمحمد فیضی
[18.5] 01:04.664 (56.0Kg)
9
3 52.0 -
34 روز قبل 10-9-9-6-11
0-1-0 /7
عدنان بدراق نژاد مهران یلقی متین جرجانی
[19.25] 01:04.787 (53.0Kg)
10
3 54.0 -
63 روز قبل 8-7-3-5
1-0-0 /4
[20.5] 01:04.992 (57.0Kg)
11
3 54.0 -
98 روز قبل 9-2-8
0-1-0 /3
مایسا و رئوف هلاکو عوض خوجملی مهران عطا
[21.5] 01:05.223 (55.5Kg)
12
3 52.0 -
125 روز قبل 5-2-3
1-1-0 /3
صمد آخوند و احمد آخوند باشقره مهربان ایری علی رضا شامیر
[24.5] 01:05.774 (54.0Kg)
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 5) (3+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 31,000,000 ریال جایزه سوم: 15,500,000 ریال
1000 متر 17:00 جمعه 1398/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.5 69
41 روز قبل 2-3-5-9-6
2-3-2 /20
حاج نور گلدی پساوند عثمان پساوند آق اویلی بشگرد
01:01.173 (55.0Kg)
2
4 55.0 70
41 روز قبل 6-5-1-2-7
1-1-2 /7
داود حمیدی و محمد یابنده مسلم قولاق ستار مهرانی
[0.1] 01:01.181 (57.0Kg)
3
3 51.5 68
41 روز قبل 5-8-5-2-4
1-2-0 /7
بنیامین رضا هاشمی کمال قربانی جواد آچاک
[2.5] 01:01.607 (54.0Kg)
4
3 52.0 69
55 روز قبل 8-2-4-1
0-1-1 /4
نیما نظری و مصطفی کسلخه عبدالرحمان مختومی آرمین آق آتابای
[4.0] 01:01.904 (53.0Kg)
5
3 51.5 68
91 روز قبل 7-7-4-1-4
1-0-1 /7
[7.0] 01:02.596 (55.0Kg)
6
3 53.5 68
56 روز قبل 1-5-3
1-0-1 /3
[7.75] 01:02.701 (54.5Kg)
7
3 52.0 69
97 روز قبل 11-2-4-2
0-2-0 /4
سید ابراهیم شفاعتی امان بردی گوگ متین جرجانی
[8.5] 01:02.849 (53.0Kg)
8
4 57.0 70
41 روز قبل 5-4-2-3-3
5-4-0 /25
مرحوم حاج میرزا هیوه چی احمد خوجملی مهرداد خوجملی
[8.75] 01:02.872 (57.0Kg)
9
4 55.0 70
41 روز قبل 4-9-6-2-4
1-1-2 /14
مشد قلی ارازی خواجه حکیم بردی اندروا مهران عطا
[9.5] 01:03.003 (56.0Kg)
10
4 56.0 68
48 روز قبل 3-11-8-1-1
3-1-2 /20
[10.25] 01:03.139 (56.0Kg)
11
3 52.0 69
91 روز قبل 8-3-8-3-2
2-1-0 /5
محمد طاها مهدیخانی امید جرجانی یاسر جرجانی
[17.0] 01:04.447 (57.0Kg)
12
3 51.5 68
55 روز قبل 9-4-1-5
0-0-1 /4
مهرداد و میلاد روشن قیاس مراد تاجی زاده کمال صالح پور
[19.25] 01:04.903 (56.5Kg)
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (کلاس 1 (بنچ مارک 125)) (4+ ساله) جایزه اول: 140,000,000 ریال جایزه دوم: 70,000,000 ریال جایزه سوم: 35,000,000 ریال
1000 متر 17:45 جمعه 1398/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
7 60.0 127
84 روز قبل 3-5-2-1-1
5-8-19 /37
حاج نوری گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا
00:59.410 (60.0Kg)
2
4 50.0 105
34 روز قبل 5-2-3-1-5
2-4-4 /16
[2.25] 00:59.776 (53.0Kg)
3
5 52.0 106
42 روز قبل 4-1-1-2-1
2-1-5 /12
ایلهان سینان و آتلی نیازی کاکا سارلی ستار مهرانی
[3.25] 00:59.928 (57.0Kg)
4
4 50.0 104
42 روز قبل 3-3-5-3-1
5-0-5 /12
[4.0] 01:00.062 (55.0Kg)
5
4 50.0 97
55 روز قبل 2-1-1-2-5
2-3-4 /11
[8.75] 01:01.007 (54.0Kg)
5 54.5 116
125 روز قبل 5-3-1-2-2
9-8-6 /26
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ کلاس 5) (3+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 31,000,000 ریال جایزه سوم: 15,500,000 ریال
1000 متر 18:15 جمعه 1398/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.5 71
133 روز قبل 1
0-0-1 /1
01:00.977 (55.0Kg)
2
4 60.0 75
41 روز قبل 1-6-1-4-3
1-0-3 /7
[0.5] 01:01.078 (60.0Kg)
3
3 57.0 74
48 روز قبل 2-1
0-1-1 /2
[2.25] 01:01.364 (57.0Kg)
4
4 57.0 69
41 روز قبل 3-4-2-2-5
1-2-0 /11
ماهان قزلجه و علیرضا صالح پور آنه اراز صالح پور کمال صالح پور
[4.5] 01:01.805 (57.0Kg)
5
5 55.5 70
34 روز قبل 6-6-3-1-5
4-0-2 /20
[5.25] 01:01.949 (54.5Kg)
6
3 54.5 69
77 روز قبل 6-1-2
0-1-1 /3
باشگاه سوارکاری اطلس و محمد امین آرخی تویلی قربانی آرمین آق آتابای
[7.5] 01:02.348 (54.5Kg)
7
3 50.0 64
48 روز قبل 8-1-6
0-0-1 /3
[9.5] 01:02.791 (53.0Kg)
3 57.5 75
42 روز قبل 1
0-0-1 /1
سرکار خانم ساناز سامانی آنه اراز صالح پور
3 53.0 70
35 روز قبل 2-5-2
0-2-0 /3
بهرام و شهرام نشاط ارازقلی ایری
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (Maiden) (3+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 31,000,000 ریال جایزه سوم: 15,500,000 ریال
1000 متر 18:45 جمعه 1398/01/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.5 -
-
0-0-0 /0
01:00.635 (55.0Kg)
[11.0] 01:03.260 (53.0Kg)
[12.0] 01:03.375 (56.0Kg)
[18.0] 01:04.890 (56.0Kg)
5
3 51.5 -
91 روز قبل 5-9
0-0-0 /2
[20.0] 01:05.217 (56.5Kg)
6
3 53.5 -
34 روز قبل 4-5
0-0-0 /2
بهمن ایگدری و غفور دولتخواه عبدالطیف اندورا علی رضا شامیر
[20.25] 01:05.250 (53.5Kg)
7
3 53.5 -
-
0-0-0 /0
مرکز تولید و پرورش اسب علیزاده امانقلی خوجملی نورمحمد بهادر
[21.5] 01:05.475 (55.0Kg)
8
3 51.5 -
133 روز قبل 8
0-0-0 /1
محمدامین مختومی و محمدطاها قول لرعطا جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی
[24.0] 01:05.970 (51.5Kg)
9
3 51.5 -
-
0-0-0 /0
حاج یوسف رجب نژاد دوردی حاجی عطایی مبین آسایش
[24.25] 01:06.034 (59.0Kg)
10
3 53.5 -
-
0-0-0 /0
سید کمال حسینی رسول صداقت جواد آچاک
[26.0] 01:06.309 (54.0Kg)
11
3 51.5 -
34 روز قبل 5-5-7
0-0-0 /3
[27.0] 01:06.527 (55.5Kg)
3 51.5 -
-
0-0-0 /0
مهندس تدین عبدالناصر رجال