جدول مسابقات هفته 11 فصل بهار گنبد کاووس 1388/03/15

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 26) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:03.550
2
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
دوردی حاجی طغانپور ابراهیم مهرانی اسماعیل مهرانی
01:06.500
01:06.780
4
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم حاج محمد اسماعیلی طواق بردی خوجه پور طاهر ایگدری
01:07.650
6
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:09.070
01:11.420
8
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
سهیل واویس کشاورز ابراهیم مهرانی احمد پقه
01:11.770
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 62) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل 2-3-7
1 -1-0 /3
01:03.130
2
2 0.0 -
7 روز قبل 4-2
0 -1-0 /2
حاج ارازقلیچ هوزیاری جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.720
3
2 0.0 -
7 روز قبل 7-7-3
1 -0-0 /3
01:03.920
4
2 0.0 -
21 روز قبل 3-2
1 -1-0 /2
حاج احمد آقا زاده امیری جمال الدین علایی احمد پقه
01:04.020
5
2 0.0 -
7 روز قبل 2-4
0 -1-0 /2
01:04.770
6
2 0.0 -
7 روز قبل 6-2-4-5
0 -1-0 /4
باشگاه سوارکاری عقیق اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل
01:04.310
7
2 0.0 -
14 روز قبل 2
0 -1-0 /1
عبدالکمال رجب نژاد آنه گلدی اونق عبدالعزیز اونق
01:04.350
8
2 0.0 -
42 روز قبل 5
0 -0-0 /1
مرحوم حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری محمد خوجملی
01:04.510
9
2 0.0 -
7 روز قبل 5-3
1 -0-0 /2
صفرمحمد نورانی بهروز ایری محمود قولرعطا
01:05.410
2 0.0 -
35 روز قبل 2
0 -1-0 /1
پهلوان عظیم تراج خدای بردی آرخی
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 24) (از 3 تا 6) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
21 روز قبل 3
1 -0-0 /1
00:59.990
2
3 0.0 -
14 روز قبل 2-6-3-6-9
1 -1-0 /7
متین وایمان تکه جلال ایری احمد پقه
01:01.240
3
3 0.0 -
14 روز قبل 6-2-4
0 -1-0 /3
محمدرئوف و عارف چوری کاکا چوری یاسر جرجانی
01:01.300
4
4 0.0 -
21 روز قبل 7
0 -0-0 /1
حاجی بهروز بهلکه مجید ایری اسماعیل کوچکی
01:01.660
5
3 0.0 -
14 روز قبل 6-6-9
0 -0-0 /3
01:02.000
6
6 0.0 -
28 روز قبل 7-4-3-9-7
1 -0-0 /5
01:02.270
7
3 0.0 -
49 روز قبل 6
0 -0-0 /1
افشین بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:02.370
8
4 0.0 -
49 روز قبل 9-5-6-8-7
0 -0-0 /5
01:02.690
9
3 0.0 -
14 روز قبل 5-10-3-4-6
1 -0-0 /5
01:03.430
10
3 0.0 -
21 روز قبل 4-6-6-9
0 -0-0 /4
01:05.070
4 0.0 -
14 روز قبل 4-3-10-5
1 -0-0 /4
جواد امیر سلیمانی غفار مهرانی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 40 تا 96) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17.3 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
9 روز قبل 2-3-5-10-1
2 -1-4 /14
01:44.370
2
3 0.0 -
21 روز قبل 3-1-1-9-6
1 -3-3 /12
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق محمد خوجملی
01:45.340
3
4 0.0 -
21 روز قبل 4-4-9-7-7
4 -4-2 /28
01:46.200
4
3 0.0 -
21 روز قبل 1-1-4-1-5
0 -0-5 /11
معین وآرمین جیواد شهرام روان ستار مهرانی
01:46.980
5
3 0.0 -
42 روز قبل 6-9-2-4-7
2 -3-2 /13
مرحوم حاجی محمدبدراق مجید خوجملی طاهر ایگدری
01:48.050
6
3 0.0 -
14 روز قبل 4-2-3-?-3
3 -4-1 /14
01:48.790
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 12 تا 58) (از 3 تا 5) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
28 روز قبل 4-6-2-4-1
0 -2-1 /9
مرحوم صالح صالح پور علی خوجملی یاسر جرجانی
01:44.820
2
4 0.0 -
14 روز قبل 3-3-6-9-4
4 -2-1 /14
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی ستار مهرانی
01:44.970
3
4 0.0 -
28 روز قبل 6-5-9-11-6
2 -2-1 /18
01:45.650
4
3 0.0 -
43 روز قبل 7-2-1-9-3
1 -1-2 /8
01:45.820
5
3 0.0 -
9 روز قبل 1-2-2-6-6
0 -3-1 /10
کتایون وکیمیا یحیایی یعقوب ایری آرش ایری
01:48.390
6
5 0.0 -
42 روز قبل 7-3-?-2-?
6 -3-0 /32
01:48.450
7
3 0.0 -
28 روز قبل 1-5-9-7-9
0 -1-1 /13
بیتاومتین خوجملی خلیل خوجملی عبداله قولرعطا
01:48.900
8
3 0.0 -
14 روز قبل 7-3-10-3-?
5 -1-1 /11
حاج قربان دوردی قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:49.960
9
3 0.0 -
35 روز قبل 8-4-?-8-?
2 -1-1 /14
متین واحسان نورمحمدی آنه محمد حاجی زاده اسماعیل کوچکی
01:51.670
10
3 0.0 -
15 روز قبل 1-4-4-6-4
1 -0-1 /8
01:53.150
11
4 0.0 -
14 روز قبل 8-3-5-?-4
1 -2-1 /12
01:55.270
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18.3 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
15 روز قبل 1-1-1-1-1
0 -0-7 /8
01:41.220
2
4 54.0 -
35 روز قبل 1-1-3-1-6
2 -2-6 /12
01:41.920
3
5 58.0 -
35 روز قبل 2-2-4-1-2
2 -7-9 /29
01:43.030
4
4 55.0 -
35 روز قبل 4-1-2-1-2
2 -3-7 /15
01:43.790
5
6 57.0 -
35 روز قبل 3-5-4-1-1
2 -3-9 /24
01:45.370
3 52.0 -
15 روز قبل 2-5-2-2-1
0 -3-4 /8
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 36 تا 60) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 19 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 1-3-1-1-3
2 -0-3 /5
01:42.400
2
4 0.0 -
21 روز قبل 5-2-4-8-4
2 -5-2 /24
01:42.660
3
4 0.0 -
14 روز قبل 4-4-5-2-1
0 -2-3 /12
01:43.180
4
4 0.0 -
21 روز قبل 2-2-1-1-1
0 -2-4 /8
01:44.930
4 0.0 -
7 روز قبل 1-1-1-7
0 -0-3 /4
شرکت سرخدشت تویلی قربانی
4 0.0 -
42 روز قبل 2-3-2-3-1
2 -2-3 /8
محمدزاده علایی فرهاد خانقلی زاده قزل