جدول مسابقات هفته 1 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/07/10

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (0) (2 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1388/07/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
56 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:13.800
2
2 0.0 -
77 روز قبل 4-?
0 -0-0 /2
01:15.000
3
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج حسین قلی یازرلو عوض خوجملی یاسر جرجانی
01:15.310
5
2 0.0 -
91 روز قبل 10-?
0 -0-0 /2
01:15.610
6
2 0.0 -
77 روز قبل 7-?
0 -0-0 /2
01:15.720
01:18.360
01:18.490
9
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:20.450
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (0) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1388/07/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی
01:04.080
2
2 0.0 -
84 روز قبل 9-8
0 -0-0 /2
01:04.250
3
2 0.0 -
147 روز قبل 8-7
0 -0-0 /2
01:04.970
01:05.230
5
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج عاشورمحمد سیدی احمد شیخ دوجی بهروز پقه
01:05.750
6
2 0.0 -
77 روز قبل 9
0 -0-0 /1
دردی سعید آق بهرام رجال علی رجال
01:06.420
7
2 0.0 -
98 روز قبل 6-6
0 -0-0 /2
حاج فتح الله کردی مرتضی ناظری محمد خوجملی
01:07.050
8
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:07.090
9
2 0.0 -
162 روز قبل 9
0 -0-0 /1
حاج عنایت ایزدی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:08.510
10
2 0.0 -
105 روز قبل 12-8
0 -0-0 /2
01:08.670
11
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:15.110
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
فاطمه آسیابی ابراهیم بدویزاده
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (2-6) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/07/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
77 روز قبل 4-2
0 -1-0 /2
عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:02.300
2
2 0.0 -
43 روز قبل 3-4-5-4-2
1 -1-0 /5
01:02.870
3
2 0.0 -
49 روز قبل 3
1 -0-0 /1
مرحوم حاج موخی تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.280
4
2 0.0 -
49 روز قبل 2
0 -1-0 /1
زنده یاد بابا پوری اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی
01:03.450
5
2 0.0 -
91 روز قبل 3-5
1 -0-0 /2
01:06.640
2 0.0 -
70 روز قبل 3
1 -0-0 /1
مسعود مجمع تویلی قربانی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (8-14) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1388/07/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
91 روز قبل 1-?
0 -0-1 /2
01:00.660
2
2 0.0 -
43 روز قبل 10-2-10-7-2
0 -2-0 /5
عبدالعزیز رجب نژاد آنه گلدی اونق عبدالعزیز اونق
01:02.032
3
2 0.0 -
43 روز قبل 6-6-4-5-1
0 -0-1 /5
01:02.035
4
2 0.0 -
70 روز قبل 3-3-1
2 -0-1 /3
عاشور قربان پور جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:02.160
5
2 0.0 -
98 روز قبل 5-1-2-3-7
1 -1-1 /5
01:02.420
6
2 0.0 -
43 روز قبل 4-1-8-4-5
0 -1-1 /8
مرحوم خوجه گلدی برهان اراز زارعی کسلخه احمد پقه
01:02.940
7
2 0.0 -
56 روز قبل 1-?-4
0 -0-1 /3
01:03.320
8
2 0.0 -
70 روز قبل 5-3-5-1-12
2 -0-1 /8
01:04.100
9
2 0.0 -
92 روز قبل 1
0 -0-1 /1
مجان آتابای وفرهاد آتابای نورمحمد اونق ستار مهرانی
01:04.300
2 0.0 -
168 روز قبل 1
0 -0-1 /1
حسن شمسایی جمال آموت
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (8-14) (3 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1388/07/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
92 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:01.870
2
3 0.0 -
105 روز قبل 10-?-8-2-5
0 -3-0 /10
01:02.170
3
3 0.0 -
49 روز قبل 1-4
0 -0-1 /2
همراه وعظیم قربانقلی جمال آموت محمد خوجملی
01:02.400
4
3 0.0 -
43 روز قبل 5-6-6-1-4
0 -0-1 /6
فریدون شیرمحمدلی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:02.780
5
3 0.0 -
43 روز قبل 11-3-?-3-3
3 -0-1 /14
01:02.820
6
3 0.0 -
259 روز قبل 5-1
0 -0-1 /2
01:03.170
7
3 0.0 -
182 روز قبل 6-6-1-9-6
1 -0-1 /7
01:04.120
8
3 0.0 -
105 روز قبل 2-10-6-5-7
0 -2-0 /11
01:04.360
9
3 0.0 -
70 روز قبل 7-2-2-8-4
1 -2-0 /10
مرحوم حاج ارازطاغن اونق عبدالرحیم چپرلی بهروز پقه
01:05.610
10
3 0.0 -
84 روز قبل 5-8-1-11
0 -0-1 /4
01:06.080
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (28-40) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1388/07/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
77 روز قبل 5-?-3-6-7
3 -4-1 /13
سیدعباس حافظی جمال آموت مجید صالح پور
01:00.870
2
3 0.0 -
43 روز قبل 1-5-1-2-?
1 -2-3 /12
01:01.080
3
4 0.0 -
43 روز قبل 3-4-3-2-3
6 -3-1 /18
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه
01:01.160
4
4 0.0 -
84 روز قبل 4-6-3-4-1
2 -2-2 /15
01:01.430
5
3 0.0 -
77 روز قبل 2-2-6-4-2
3 -6-1 /17
01:01.540
6
3 0.0 -
49 روز قبل 8-3-2-1-2
2 -2-2 /11
01:01.670
7
4 0.0 -
476 روز قبل 1-2-2-10-1
0 -2-4 /9
01:02.000
8
3 0.0 -
43 روز قبل 6-3-1-5-3
6 -0-2 /18
01:02.060
9
3 0.0 -
119 روز قبل 5-6-9-2-4
2 -3-2 /14
مرحوم حاجی محمدبدراق مجید خوجملی طاهر ایگدری
01:02.450
10
3 0.0 -
43 روز قبل 2-7-2-4-2
2 -5-1 /21
01:02.510
3 0.0 -
98 روز قبل 1-4-7-2-1
1 -1-3 /10
ایلهان و ایل آی کر تویلی قربانی
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1388/07/10
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
98 روز قبل 1-2-1
0 -1-2 /3
حمید مجتهدزاده حمید روشنی محمد خوجملی
00:58.830
2
4 55.0 -
133 روز قبل 9-6-3-5-9
1 -3-1 /16
01:00.620
3
4 55.0 -
43 روز قبل 4-3-5-4-2
3 -2-1 /13
سیدعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی یاسر جرجانی
01:00.700
4
5 52.0 -
49 روز قبل 4-4-2-5-1
2 -2-2 /16
01:01.540
5
4 54.0 -
43 روز قبل 3-2-3-6-6
2 -2-1 /12
01:02.940
4 57.0 -
490 روز قبل 3-6-3-1-?
3 -0-2 /8
حاج آقا پدیداران شهرام روان