جدول مسابقات هفته 2 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/07/17

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 18) (3 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 جمعه 1388/07/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
77 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:10.210
2
3 0.0 -
77 روز قبل 4-?-2-?-7
0 -1-0 /5
علی ایشان خلیقی سید بهرام رجال علی رجال
01:10.660
3
3 0.0 -
56 روز قبل ?-5
0 -0-0 /2
پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت عبدالعزیز اونق
01:11.100
4
3 0.0 -
77 روز قبل 7
0 -0-0 /1
حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی ابوطالب چاریزاده
01:14.380
5
3 0.0 -
56 روز قبل ?-6-?-?-9
0 -0-0 /9
01:15.350
6
3 0.0 -
77 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:15.380
7
3 0.0 -
77 روز قبل 8-?
0 -0-0 /2
پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت علی اونق
01:15.870
01:17.080
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 48) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.3 جمعه 1388/07/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
63 روز قبل 6-4-5
0 -0-0 /3
عیسی ارمشی ومجید دانش پور شهرام روان ستار مهرانی
01:02.900
2
2 0.0 -
77 روز قبل 6-8-?
0 -0-0 /3
01:03.310
01:03.930
4
2 0.0 -
7 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:04.010
5
2 0.0 -
106 روز قبل ?
0 -0-0 /1
سعید و میکائیل پقه سبحان پقه احمد پقه
01:05.490
6
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:05.610
7
2 0.0 -
77 روز قبل 7-10-7-5
0 -0-0 /4
حاج مهدی جرجانی علی خوجملی عید محمد غراوی
01:06.020
8
2 0.0 -
7 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:06.650
01:06.760
10
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:08.020
11
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
میکائیل روشن محمد اونق علی اونق
01:09.190
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
ناصرکلانتری عبدالرحمان تیرغم
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/07/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:02.010
2
2 50.0 -
84 روز قبل 5-7
0 -0-0 /2
مسعود سلطانیان زاده جمال آموت کمال دالی جه عطا
01:03.840
3
2 50.0 -
-
0 -0-0 /0
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
01:03.920
4
2 53.0 -
-
0 -0-0 /0
01:04.360
5
2 54.0 -
-
0 -0-0 /0
محمدرئوف و عارف چوری کاکا چوری موسی آق ارکاکلی
01:05.370
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
2 52.0 -
-
0 -0-0 /0
سوگل افشاری شهرام روان
2 52.0 -
133 روز قبل 8
0 -0-0 /1
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 28) (3 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1388/07/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
56 روز قبل 2-3-5-5-6
1 -1-0 /5
شرکت آباد سازان ایساتیس یعقوب زارعی کسلخه عبدالناصر قزل
01:01.920
2
3 0.0 -
56 روز قبل 10
0 -0-0 /1
01:02.300
3
3 0.0 -
56 روز قبل 6-9
0 -0-0 /2
01:03.090
4
3 0.0 -
169 روز قبل 9-3-?-6-4
1 -0-0 /5
01:03.630
5
3 0.0 -
56 روز قبل 9-3-4-2-4
1 -1-0 /7
شمس الدین مسافر جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.970
6
3 0.0 -
56 روز قبل 8-5-7-?-3
3 -0-0 /15
01:04.120
7
3 0.0 -
56 روز قبل 7-6-?-3-?
1 -1-0 /14
تاج محمد آخوند مهرانی نوریقدی یلقی عید محمد غراوی
01:05.350
01:06.470
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
امیر مقدم شهرام روان
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 14 تا 78) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/07/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
50 روز قبل 3-6-2-1-2
1 -2-1 /5
01:00.790
2
3 0.0 -
63 روز قبل 6-6-3-6-2
1 -1-2 /12
ظهیرالدین یارعلی آنه بای خوجملی محمد خوجملی
01:01.860
3
3 0.0 -
50 روز قبل 2-5-2-3-4
2 -2-1 /8
01:02.170
4
3 0.0 -
50 روز قبل 9-3-6-2-5
2 -4-0 /15
عرفان ومیثاق ایگدری آنه محمد حاجی زاده طاهر ایگدری
01:02.600
5
3 0.0 -
50 روز قبل ?-4-3-1-7
1 -2-1 /15
01:02.880
6
3 0.0 -
50 روز قبل 10-4-4-1-7
3 -0-2 /18
منصور وبهرام توغدری آنه محمد حاجی زاده احمد پقه
01:03.200
7
3 0.0 -
140 روز قبل 10-?-2-11-4
0 -2-1 /9
01:03.260
8
3 0.0 -
91 روز قبل 1-4-3-8-5
1 -0-2 /16
01:11.340
4 0.0 -
98 روز قبل ?-7-5-4-?
1 -1-1 /11
حسن قوان لو جمشید جرجانی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 38 تا 60) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1388/07/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
7 روز قبل 7-1-2-2-10
0 -2-4 /10
00:59.170
2
3 0.0 -
50 روز قبل 7-4-1-4-1
0 -3-4 /12
00:59.200
3
3 0.0 -
84 روز قبل 1-9-2-5-2
1 -3-4 /11
علی محمد نادرزاده رشید روشنی یاسر جرجانی
00:59.430
4
4 0.0 -
50 روز قبل 3-5-7-3-4
6 -4-2 /32
00:59.980
5
5 0.0 -
50 روز قبل 2-7-8-1-3
2 -2-4 /14
01:00.040
6
3 0.0 -
84 روز قبل 7-5-3-3-2
4 -4-3 /18
01:00.780
7
3 0.0 -
7 روز قبل 1-5-?-3-6
3 -4-2 /14
سیدعباس حافظی جمال آموت مجید صالح پور
01:01.800
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1388/07/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
112 روز قبل 6-6-2-2-4
1 -2-1 /8
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
00:59.530
2
4 57.0 -
7 روز قبل 2-9-6-3-5
1 -4-1 /17
01:00.010
3
5 52.0 -
7 روز قبل 4-4-4-2-5
2 -2-2 /17
01:00.760
4
3 52.0 -
112 روز قبل 2-4-1-4-4
0 -2-2 /7
01:01.940
5
4 56.0 -
497 روز قبل 3-6-3-1-?
3 -0-2 /8
حاج آقا پدیداران شهرام روان محمود رجال
01:02.770
3 52.0 -
168 روز قبل 8-4-2-2-1
0 -2-2 /6
سرکار خانم نفیسه عابدینی شهرام روان
8
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1388/07/17
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
00:59.550
2
3 54.0 -
112 روز قبل 7-10-5-2-1
1 -1-1 /7
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
01:00.320
3
3 52.0 -
63 روز قبل 5-9
0 -0-0 /2
01:00.660
4
3 55.0 -
91 روز قبل 6
0 -0-0 /1
حاج آقا پدیداران جمال آموت عید محمد غراوی
01:01.080
5
3 50.0 -
140 روز قبل 3-2-4-4
1 -1-0 /4
01:01.500
6
4 50.0 -
105 روز قبل 8-4-7
0 -0-0 /3
01:01.550
7
3 53.0 -
77 روز قبل 5-8-8-2-4
1 -2-0 /10
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی علی خوجملی عبدالناصر قزل
01:02.920
8
3 52.0 -
63 روز قبل 2-5-6-6-9
0 -1-0 /5
01:03.170