جدول مسابقات هفته 3 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/07/23

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 2 تا 78) (2 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.3 پنج شنبه 1388/07/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
69 روز قبل 3-3-?
2 -0-0 /3
01:08.910
2
2 0.0 -
69 روز قبل 5-3
1 -0-0 /2
01:09.180
3
2 0.0 -
13 روز قبل 2-4-?
0 -1-0 /3
01:10.110
01:10.910
5
2 0.0 -
69 روز قبل 4-2
0 -1-0 /2
01:11.630
6
2 0.0 -
69 روز قبل 8-2
0 -1-0 /2
دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد بهروز پقه
01:12.070
7
2 0.0 -
13 روز قبل 3
1 -0-0 /1
حاج حسین قلی یازرلو عوض خوجملی محمود قولرعطا
01:13.460
8
2 0.0 -
69 روز قبل 7-3
1 -0-0 /2
01:14.260
9
2 0.0 -
90 روز قبل 2-4-?
0 -1-0 /3
01:17.340
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی نبرده) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1388/07/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
6 روز قبل 5-?
0 -0-0 /2
01:04.300
2
2 0.0 -
13 روز قبل 10-12-8
0 -0-0 /3
01:04.670
3
2 0.0 -
13 روز قبل 5
0 -0-0 /1
حاج عاشورمحمد سیدی احمد شیخ دوجی طاهر ایگدری
01:05.750
4
2 0.0 -
13 روز قبل 9-9
0 -0-0 /2
حاج شاپور ایزدی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:06.380
5
2 0.0 -
6 روز قبل 10
0 -0-0 /1
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:06.785
6
2 0.0 -
112 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:06.790
7
2 0.0 -
97 روز قبل 6-5-7
0 -0-0 /3
اوستاقلیچ محمد خوجه قربان دردی تیرغم بهروز پقه
01:08.100
2 0.0 -
69 روز قبل 12
0 -0-0 /1
اراز یکدست عبدالرشید صحنه
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 56) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1388/07/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
56 روز قبل 7-1-?-8-9
0 -0-1 /5
01:01.570
2
2 0.0 -
83 روز قبل 1-8-5
0 -0-1 /3
مرحوم حاجی رجب سرداری سرداری عبدالرحیم آرامیده
01:01.760
3
2 0.0 -
90 روز قبل 1-6
0 -0-1 /2
01:02.030
4
2 0.0 -
132 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:02.290
5
2 0.0 -
83 روز قبل 9-9-6-1-?
0 -0-1 /5
حاج حلیم بردی قرنجیک آشجان قزل عبدالعزیز اونق
01:02.980
6
2 0.0 -
62 روز قبل 4-2-8-2-4
0 -2-0 /5
حمید و وهاب پورقاز اراز قربان اونق یعقوب کم
01:04.980
7
2 0.0 -
119 روز قبل 1-8-6
0 -0-1 /3
01:04.992
8
2 0.0 -
13 روز قبل 1
0 -0-1 /1
حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی
01:05.620
2 0.0 -
13 روز قبل 9-1
0 -0-1 /2
مجان آتابای وفرهاد آتابای نورمحمد اونق
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 18) (3 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1388/07/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
6 روز قبل 2-10
0 -1-0 /2
حاج داود توسلی شهرام روان ستار مهرانی
01:01.680
2
3 0.0 -
6 روز قبل 4-9-3-?-6
1 -0-0 /6
01:02.110
3
3 0.0 -
6 روز قبل 7-7-6-?-3
1 -1-0 /15
تاج محمد آخوند مهرانی نوریقدی یلقی عبدالناصر قزل
01:02.980
4
3 0.0 -
83 روز قبل 6-6-7-9-4
2 -0-0 /9
01:03.310
5
3 0.0 -
6 روز قبل 6-8-5-7-?
3 -0-0 /16
01:03.460
6
3 0.0 -
6 روز قبل 3-6-9
1 -0-0 /3
01:03.520
7
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
هیئت سوارکاری آران بیدگل رضا کریمی رضا کریمی
01:03.920
8
3 0.0 -
6 روز قبل 5-9-3-4-2
1 -1-0 /8
شمس الدین مسافر جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:04.690
9
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:07.170
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
جمال پدیداران بهمن قربانی
3 0.0 -
62 روز قبل 11
0 -0-0 /1
علی آجودانی حسن محمد قلرعطا
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 28) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1388/07/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
62 روز قبل 3-3-2-5
2 -1-0 /4
01:01.990
2
4 0.0 -
62 روز قبل 10-?-4-1-8
0 -1-1 /15
01:02.330
3
3 0.0 -
13 روز قبل 5-11-3-?-3
3 -0-1 /15
01:02.400
4
3 0.0 -
13 روز قبل 3-1-4
1 -0-1 /3
محمدامین و حمیدرضا قربانقلی جمال آموت ابوطالب چاریزاده
01:02.940
5
3 0.0 -
13 روز قبل 8-2-10-6-5
0 -2-0 /12
01:03.160
6
3 0.0 -
13 روز قبل 10-5-8-1-11
0 -0-1 /5
01:03.390
7
3 0.0 -
356 روز قبل 1-5-5-11-10
1 -0-1 /7
هیئت سوارکاری آران بیدگل عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی
01:03.580
8
3 0.0 -
13 روز قبل 6-5-1
0 -0-1 /3
01:04.780
3 0.0 -
13 روز قبل 4-5-6-6-1
0 -0-1 /7
فریدون شیرمحمدلی امید جرجانی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 18 تا 40) (3 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1388/07/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز قبل 2-10-?-8-2
0 -4-0 /11
01:01.650
2
3 0.0 -
6 روز قبل 4-9-3-6-2
2 -4-0 /16
عرفان ومیثاق ایگدری آنه محمد حاجی زاده طاهر ایگدری
01:01.690
3
3 0.0 -
13 روز قبل 1-1
0 -0-2 /2
01:01.870
4
3 0.0 -
6 روز قبل 3-2-5-2-3
3 -2-1 /9
01:02.110
5
3 0.0 -
6 روز قبل 5-?-4-3-1
1 -2-1 /16
01:02.120
6
3 0.0 -
62 روز قبل 9-7-?-?-9
1 -2-1 /15
مرحوم ملاغلامحسین نانچی یعقوب ایری آرش ایری
01:02.770
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 پنج شنبه 1388/07/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
6 روز قبل 3-5-9
1 -0-0 /3
01:00.490
2
3 51.0 -
6 روز قبل 5-3-2-4-4
1 -1-0 /5
01:00.530
3
4 50.0 -
6 روز قبل 6-8-4-7
0 -0-0 /4
01:01.050
4
3 53.0 -
6 روز قبل 8-2-5-6-6
0 -1-0 /6
01:01.580
5
3 54.0 -
6 روز قبل 7-5-8-8-2
1 -2-0 /11
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی مراد بدوی زاده عبدالناصر قزل
01:02.550
6
4 54.0 -
302 روز قبل 10-9-11-1-3
1 -0-1 /6
01:03.420
7
3 56.0 -
146 روز قبل 1-2-5-3-5
1 -1-1 /7
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
01:03.510