جدول مسابقات هفته 5 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/07/30

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 14 تا 42) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1388/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 60.0 -
119 روز قبل ?-3-?-6-6
3 -3-1 /24
شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد احمد پقه
01:07.550
2
3 58.0 -
119 روز قبل ?-2-1-3-?
1 -4-1 /8
01:07.890
3
3 60.0 -
63 روز قبل 7-1-4-?-?
0 -2-2 /11
01:08.740
4
3 52.0 -
13 روز قبل 2-4-?-2-?
0 -2-0 /6
علی ایشان خلیقی سید بهرام رجال علی رجال
01:09.810
5
3 54.0 -
13 روز قبل 1-2
0 -1-1 /2
علی و محمدامین رحیمی یعقوب چپرلی محمد خوجملی
01:09.818
6
4 60.0 -
167 روز قبل 7-2-5-1-3
2 -2-2 /19
01:09.820
7
5 55.0 -
69 روز قبل 11-2-?-4-4
0 -1-0 /11
01:11.480
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 48) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1388/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
20 روز قبل 7-6-6
0 -0-0 /3
حاج فتح الله کردی مرتضی ناظری رضا کریمی
01:03.130
2
2 0.0 -
118 روز قبل 8
0 -0-0 /1
نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم یاسر جرجانی
01:03.340
3
2 0.0 -
13 روز قبل 6
0 -0-0 /1
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی محمد خوجملی
01:03.480
4
2 0.0 -
13 روز قبل 7-7-10-7-5
0 -0-0 /5
عبدالرحیم و جبار پقه علی خوجملی احمد پقه
01:04.160
5
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا طاهر ایگدری
01:04.250
6
2 0.0 -
97 روز قبل 7
0 -0-0 /1
ولید ومیثم تاجی زاده حسن محمد قلرعطا مجید صالح پور
01:04.630
7
2 0.0 -
20 روز قبل 6-9
0 -0-0 /2
01:05.110
8
2 0.0 -
153 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:07.130
9
2 0.0 -
7 روز قبل 6-?
0 -0-0 /2
الهه والهام اونق اراز قربان اونق یعقوب کم
01:07.210
01:07.390
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 36) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1388/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
13 روز قبل 3
1 -0-0 /1
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
01:01.920
2
2 0.0 -
13 روز قبل 2-5-7
0 -1-0 /3
مسعود سلطانیان زاده جمال آموت کمال دالی جه عطا
01:02.340
3
2 0.0 -
97 روز قبل 6-7
0 -0-0 /2
مرحوم حکیم عاشورمحمدی حکیم عاشورمحمدی عید محمد غراوی
01:03.920
4
2 0.0 -
146 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:04.350
01:06.010
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
باشگاه سوارکاری عقیق جمال آموت
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 44) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1388/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل 4-1
0 -0-1 /2
01:01.440
2
2 0.0 -
118 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:01.770
3
2 0.0 -
188 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:01.860
4
2 0.0 -
13 روز قبل 1-6-4-5
0 -0-1 /4
عیسی ارمشی ومجید دانش پور شهرام روان ستار مهرانی
01:03.070
5
2 0.0 -
7 روز قبل 6-4-2-8-2
0 -2-0 /6
حمید و وهاب پورقاز اراز قربان اونق یعقوب کم
01:03.320
6
2 0.0 -
125 روز قبل 7-1-5
0 -0-1 /3
01:04.060
7
2 0.0 -
7 روز قبل 8-1
0 -0-1 /2
حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی
01:06.470
8
2 0.0 -
63 روز قبل 9-1
0 -0-1 /2
01:13.130
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 28) (3 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.3 پنج شنبه 1388/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز قبل 1-2-3-5-5
1 -1-1 /6
شرکت آباد سازان ایساتیس یعقوب زارعی کسلخه عبدالناصر قزل
01:44.460
2
3 0.0 -
7 روز قبل 5-8-2-10-6
0 -2-0 /13
01:44.690
3
3 0.0 -
63 روز قبل 7-3-?-?-?
4 -0-1 /16
01:46.820
4
3 0.0 -
7 روز قبل 4-3-1-4
1 -0-1 /4
غفور واحسان قربانقلی جمال آموت ستار مهرانی
79:21.000
5
3 0.0 -
7 روز قبل 7-1-5-5-11
1 -0-1 /8
هیئت سوارکاری آران بیدگل عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی
01:48.640
6
3 0.0 -
20 روز قبل 7-6-6-1-9
1 -0-1 /8
01:48.820
7
3 0.0 -
7 روز قبل 3-7-7-6-?
2 -1-0 /16
تاج محمد آخوند مهرانی نوریقدی یلقی عبداله قولرعطا
01:49.270
8
3 0.0 -
307 روز قبل 7-3-8-2-6
1 -2-0 /10
01:49.770
9
3 0.0 -
7 روز قبل 6-10-5-8-1
0 -0-1 /6
01:50.020
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 78) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17 پنج شنبه 1388/07/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز قبل 1-3-6-2-1
1 -2-2 /6
01:43.830
2
3 0.0 -
6 روز قبل 3-1-4-7-2
2 -1-3 /11
ایلهان و ایل آی کر تویلی قربانی محمد خوجملی
01:43.910
3
3 0.0 -
6 روز قبل 6-4-3-3-4
4 -3-1 /17
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی
01:44.490
4
3 0.0 -
20 روز قبل 10-2-7-2-4
2 -5-1 /22
01:44.850
5
4 0.0 -
20 روز قبل 3-3-4-3-2
7 -3-1 /19
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه
01:46.020
6
3 0.0 -
20 روز قبل 9-5-6-9-2
2 -3-2 /15
مرحوم حاجی محمد دهش مجید خوجملی اسماعیل کوچکی
01:46.160
7
3 0.0 -
63 روز قبل 4-5-1-5-9
2 -1-2 /19
01:46.310
8
3 0.0 -
7 روز قبل 1-2-10-?-8
0 -4-1 /12
01:47.760