جدول مسابقات هفته 6 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/08/01

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 78) (2 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
77 روز قبل 1-2
0 -1-1 /2
حاج نورمحمد سیدی قوجق یعقوب چپرلی محمد خوجملی
01:08.790
2
2 0.0 -
8 روز قبل 1-3-3-?
2 -0-1 /4
01:09.490
3
2 0.0 -
98 روز قبل 1-?
0 -0-1 /2
01:09.720
4
2 0.0 -
127 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:10.100
5
2 0.0 -
120 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:10.940
6
2 0.0 -
127 روز قبل 1
0 -0-1 /1
دکترحاج رضاوعلی پورفخاران نوریقدی یلقی کمال دالی جه عطا
01:11.390
7
2 0.0 -
77 روز قبل 2-2-?
0 -2-0 /3
01:14.150
2 0.0 -
21 روز قبل 1-?
0 -0-1 /2
عبداله چودری یعقوب چپرلی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 52) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز قبل 3-3
2 -0-0 /2
مرحوم حاج موخی تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:02.240
2
2 0.0 -
77 روز قبل 6-6-6-2-4
0 -1-0 /6
باشگاه سوارکاری عقیق جمال آموت عید محمد غراوی
01:03.520
3
2 0.0 -
91 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:03.910
4
2 0.0 -
113 روز قبل 5-3
1 -0-0 /2
01:04.040
5
2 0.0 -
120 روز قبل 2-5-7
0 -1-0 /3
01:04.250
6
2 0.0 -
8 روز قبل 2-10-12-8
0 -1-0 /4
امان دردی بابایی علی خوجملی بهزاد قلیخانی
01:04.400
7
2 0.0 -
105 روز قبل 6-4-3-2
1 -1-0 /4
01:04.860
8
2 0.0 -
14 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:05.060
8
2 0.0 -
98 روز قبل 5-3-6-8
1 -0-0 /4
01:08.470
9
2 0.0 -
189 روز قبل 3
1 -0-0 /1
01:05.890
9
2 0.0 -
105 روز قبل 9-3-?-4-10
1 -0-0 /5
01:07.220
10
2 0.0 -
91 روز قبل 3-4-7-?
1 -0-0 /4
امان دردی بابایی یوسف اسکندرلی احمد پقه
01:08.330
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 12 تا 38) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
8 روز قبل 2-1-8-5
0 -1-1 /4
مرحوم حاجی رجب سرداری سرداری آق اویلی بشگرد
01:00.580
2
2 0.0 -
8 روز قبل 3-1-6
1 -0-1 /3
01:01.740
3
2 0.0 -
7 روز قبل 3-6-4-1-8
1 -1-1 /10
01:02.300
4
2 0.0 -
7 روز قبل 9-7-5-1-2
0 -1-1 /7
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی احمد پقه
01:02.310
5
2 0.0 -
21 روز قبل 8-5-3-5-1
2 -0-1 /9
01:02.460
6
2 0.0 -
21 روز قبل 3-6-6-4-5
1 -0-1 /6
01:02.800
7
2 0.0 -
7 روز قبل 4-5-5-1-2
1 -1-1 /7
01:02.970
8
2 0.0 -
64 روز قبل 8-1-9-3-5
1 -0-1 /6
زنده یاد اسماعیل کریمی حکیم حاجی زاده طاهر ایگدری
01:03.380
9
2 0.0 -
7 روز قبل 2-2-3-4-5
1 -3-0 /7
01:03.630
10
2 0.0 -
64 روز قبل 1-6-2-9-?
0 -1-1 /5
01:03.660
11
2 0.0 -
21 روز قبل 2-10-2-10-7
0 -3-0 /6
مرحوم عبدالجبار رجب نژاد آنه گلدی اونق عبدالعزیز اونق
01:04.130
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 38 تا 96) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز قبل 4-2-2-3-1
1 -5-3 /15
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق عبدالرحیم آرامیده
01:41.950
2
3 0.0 -
7 روز قبل 2-5-2-2-6
3 -7-1 /19
مصطفی قربانی ارازقلی ایری احمد پقه
01:42.380
3
5 0.0 -
14 روز قبل 5-2-7-8-1
2 -2-4 /15
01:42.730
4
4 0.0 -
14 روز قبل 1-7-1-2-2
0 -2-5 /11
01:42.850
5
4 0.0 -
14 روز قبل 4-3-5-7-3
6 -4-2 /33
01:44.130
6
4 0.0 -
7 روز قبل 3-6-8-?-1
4 -4-3 /21
حاج شریف دلیجه یعقوب ایری آرش ایری
01:44.470
7
3 0.0 -
21 روز قبل 2-1-5-1-2
1 -3-3 /13
01:44.690
8
3 0.0 -
14 روز قبل 6-7-5-3-3
4 -4-3 /19
01:45.110
9
3 0.0 -
14 روز قبل 7-1-5-?-3
3 -4-2 /15
01:46.020
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.3 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
119 روز قبل 1-7-5-3-2
3 -2-2 /12
کیان وکارن بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:40.150
2
3 52.0 -
7 روز قبل 3-1-6-6-2
2 -2-2 /10
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
01:40.550
3
4 50.0 -
21 روز قبل 5-3-2-3-6
2 -2-1 /13
01:42.490
4
4 53.0 -
7 روز قبل 4-2-2-9-6
1 -5-1 /19
01:42.820
5
4 54.0 -
7 روز قبل 5-2-5-2-4
2 -6-2 /26
01:43.080
6
4 55.0 -
64 روز قبل 2-1-1-2-3
1 -2-3 /8
01:45.910
4 50.0 -
21 روز قبل 3-4-3-5-4
4 -2-1 /14
سیدعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 59.0 -
7 روز قبل 2-2-2-3-2
3 -10-9 /33
01:40.940
2
3 56.0 -
7 روز قبل 3-3-1-1-1
2 -0-8 /11
01:41.820
3
4 56.0 -
7 روز قبل 1-2-1-1-3
2 -3-7 /14
01:42.530
4
4 50.0 -
7 روز قبل 4-?-3-5-1
2 -1-6 /22
01:43.350
5
4 51.0 -
7 روز قبل 1-2-1-2-3
2 -2-6 /17
01:44.490
6
4 54.0 -
7 روز قبل 5-3-4-4-1
3 -3-7 /18
01:48.570