جدول مسابقات هفته 7 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/08/07

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 پنج شنبه 1388/08/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 55.0 -
70 روز قبل 4-2-5-1-1
1 -4-4 /14
01:05.880
2
6 56.0 -
174 روز قبل 3-6-3-3-1
4 -0-3 /10
01:06.050
3
3 54.0 -
70 روز قبل 2-?-1-1-4
1 -1-5 /11
01:06.190
4
4 52.0 -
7 روز قبل 1-?-3-?-6
3 -3-2 /25
شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد احمد پقه
01:06.220
5
3 50.0 -
7 روز قبل 2-?-2-1-3
1 -5-1 /9
01:06.460
6
4 50.0 -
70 روز قبل 6-3-1-2-7
1 -3-2 /18
01:07.280
4 60.0 -
70 روز قبل 1-1-2-3-?
2 -2-6 /13
محمد الوانی یعقوب چپرلی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی نبرده) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1388/08/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل 5
0 -0-0 /1
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا طاهر ایگدری
01:03.990
2
2 0.0 -
14 روز قبل 5-10
0 -0-0 /2
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:04.950
3
2 0.0 -
118 روز قبل 9-?-10-8
0 -0-0 /4
حاج یوسف صداقت رحمت الله رجال علی رجال
01:05.060
4
2 0.0 -
7 روز قبل 6-7
0 -0-0 /2
ولید ومیثم تاجی زاده قربان محمد قولرعطا محمود قولرعطا
01:05.100
5
2 0.0 -
7 روز قبل 8-7
0 -0-0 /2
01:05.250
6
2 0.0 -
14 روز قبل 7-6-5-7
0 -0-0 /4
سهیل و راحله امانی قربان دردی تیرغم احمد پقه
01:05.320
01:20.920
2 0.0 -
20 روز قبل 11
0 -0-0 /1
میکائیل روشن محمد اونق
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 6 تا 42) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14.3 پنج شنبه 1388/08/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
13 روز قبل 3-2-5-5-8
1 -1-0 /5
عیسی ارمشی ومجید دانش پور رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
01:46.770
2
2 0.0 -
6 روز قبل 4-5-3
1 -0-0 /3
01:47.240
3
2 0.0 -
6 روز قبل 8-3
1 -0-0 /2
01:47.890
4
2 0.0 -
13 روز قبل 4-3-8-7
1 -0-0 /4
01:48.320
5
2 0.0 -
13 روز قبل 7-8-5-2-4
0 -1-0 /5
01:48.820
6
2 0.0 -
13 روز قبل 6-2-8-3-?
1 -1-0 /7
01:49.310
7
2 0.0 -
13 روز قبل 5-10-11-3
1 -0-0 /4
01:49.910
8
2 0.0 -
20 روز قبل 2-6-8-?
0 -1-0 /4
01:50.040
9
2 0.0 -
6 روز قبل 6-2-10-12-8
0 -1-0 /5
امان دردی بابایی علی خوجملی مهران خوجملی
01:52.220
10
2 0.0 -
14 روز قبل 3-5
1 -0-0 /2
حاج عاشورمحمد سیدی احمد شیخ دوجی طاهر ایگدری
01:52.370
2 0.0 -
6 روز قبل 9-9-3-?-4
1 -0-0 /6
2 0.0 -
6 روز قبل 3-3
2 -0-0 /2
مسعود مجمع تویلی قربانی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 40) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15 پنج شنبه 1388/08/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
20 روز قبل 7-10-?-2-11
0 -2-1 /10
01:47.580
2
3 0.0 -
20 روز قبل 6-10-4-4-1
3 -0-2 /19
منصور وبهرام توغدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی
01:47.930
3
3 0.0 -
13 روز قبل 2-3-2-2-?
3 -4-0 /17
01:48.210
4
3 0.0 -
14 روز قبل 5-5-?-4-3
1 -2-1 /17
01:48.480
5
3 0.0 -
14 روز قبل 3-5-11-3-?
4 -0-1 /16
01:49.310
6
3 0.0 -
14 روز قبل 2-4-9-3-6
2 -5-0 /17
01:50.640
7
3 0.0 -
14 روز قبل 1-3-3-2-5
2 -1-1 /5
01:50.770
8
3 0.0 -
7 روز قبل 3-7-3-?-?
5 -0-1 /17
01:51.830
9
4 0.0 -
14 روز قبل 2-10-?-4-1
0 -2-1 /16
01:54.890
3 0.0 -
7 روز قبل 7-4-5-1-5
2 -1-2 /20
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15.3 پنج شنبه 1388/08/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
7 روز قبل 3-6-4-3-3
5 -3-1 /18
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی
01:46.140
2
4 57.0 -
6 روز قبل 5-4-3-5-7
6 -4-2 /34
01:46.260
3
4 54.0 -
7 روز قبل 5-3-3-4-3
7 -3-1 /20
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبدالناصر قزل
01:46.263
4
3 52.0 -
13 روز قبل 4-1-1-3-3
4 -1-2 /16
راحله و آسیه مسافر جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:46.540
5
3 55.0 -
6 روز قبل 7-2-1-5-1
1 -3-3 /14
01:47.340
6
3 54.0 -
13 روز قبل 1-8-6-3-1
6 -0-3 /20
01:49.790
4 54.0 -
13 روز قبل 2-4-4-6-3
2 -3-2 /17
ناصر کوچکی تویلی قربانی
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16 پنج شنبه 1388/08/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 55.0 -
6 روز قبل 4-4-2-2-9
1 -5-1 /20
01:44.130
2
4 56.0 -
6 روز قبل 5-5-2-5-2
2 -6-2 /27
01:44.460
3
3 50.0 -
20 روز قبل 2-7-10-5-2
1 -2-1 /8
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
01:44.990
4
4 54.0 -
6 روز قبل 3-5-3-2-3
3 -2-1 /14
01:45.020
5
4 54.0 -
27 روز قبل 3-4-3-5-4
4 -2-1 /14
01:46.120
6
5 52.0 -
20 روز قبل 3-4-4-4-2
3 -2-2 /18
01:46.300