جدول مسابقات هفته 8 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/08/08

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی نبرده) (2 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 جمعه 1388/08/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:09.500
2
2 0.0 -
15 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:09.860
3
2 0.0 -
119 روز قبل 12
0 -0-0 /1
قربان دوردی نوبری خان محمد چپرلی یاسر جرجانی
01:10.700
4
2 0.0 -
28 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:11.420
5
2 0.0 -
28 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:14.330
6
2 0.0 -
28 روز قبل 6-7-?
0 -0-0 /3
01:14.890
7
2 0.0 -
127 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:15.560
8
2 0.0 -
28 روز قبل 5-10-?
0 -0-0 /3
01:15.730
9
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:16.130
10
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
عبدالبصیر توسلی نوریقدی یلقی امید چپرلی
01:16.500
11
2 0.0 -
84 روز قبل 10-11
0 -0-0 /2
مرحوم قلیچ محمد خوجملی مجید خوجملی آرش ایری
01:17.550
12
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
هیئت سوارکاری بیدگل رضا کریمی عبداله قولرعطا
01:17.880
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی نبرده) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1388/08/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
35 روز قبل 7-5-9-7-4
0 -0-0 /9
بهمن کوسلی آشجان قزل احمد پقه
01:01.440
2
2 0.0 -
8 روز قبل 4-7-7-10-7
0 -0-0 /6
عبدالرحیم و جبار پقه علی خوجملی یاسر جرجانی
01:01.510
3
2 0.0 -
189 روز قبل 4
0 -0-0 /1
01:01.950
4
2 0.0 -
21 روز قبل ?-?-6-4-8
0 -0-0 /5
01:02.670
5
2 0.0 -
8 روز قبل 7-6-9
0 -0-0 /3
01:02.730
6
2 0.0 -
77 روز قبل 8
0 -0-0 /1
حاج عرازوجلیل طیاری عبدالمجید کم امیر مختومی
01:03.230
7
2 0.0 -
77 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:04.710
8
2 0.0 -
84 روز قبل 10
0 -0-0 /1
سعید محمدآلق جمال آموت ستار مهرانی
01:04.730
2 0.0 -
77 روز قبل 10-8-4-6
0 -0-0 /4
محمد خوزین مراد تاجی زاده
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 70) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/08/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
14 روز قبل ?-3-2-3
2 -1-0 /4
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عثمان ایری یاسر جرجانی
00:59.150
2
2 0.0 -
189 روز قبل 1
0 -0-1 /1
مهندس بقایی احسان پایدار حمید روشنی محمد خوجملی
00:59.480
3
2 0.0 -
105 روز قبل 1-3-2-4
1 -1-1 /4
01:00.430
4
2 0.0 -
8 روز قبل 1-3
1 -0-1 /2
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
01:01.220
5
2 0.0 -
168 روز قبل 1-4
0 -0-1 /2
01:02.390
2 0.0 -
21 روز قبل 5
0 -0-0 /1
حاج ستارچوری کاکا چوری
2 0.0 -
21 روز قبل 1
0 -0-1 /1
جمال پدیداران جمال آموت
2 0.0 -
133 روز قبل 1-2
0 -1-1 /2
تارا صیرفی حکیم بردی اندروا
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1388/08/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
14 روز قبل 1-1-1-2-1
0 -1-4 /5
حمید مجتهدزاده حمید روشنی محمد خوجملی
00:56.760
2
4 54.0 -
154 روز قبل 6-3-4-1-1
1 -6-5 /14
00:57.460
3
4 54.0 -
154 روز قبل 3-2-4-1-4
5 -4-5 /17
00:57.740
4
4 54.0 -
154 روز قبل 2-4-1-3-3
5 -7-5 /23
00:58.170
5
4 50.0 -
7 روز قبل 3-3-?-3-2
5 -4-3 /15
محمدزاده علایی رشید روشنی یاسر جرجانی
00:58.490
3 52.0 -
154 روز قبل 1-1-1-1-1
0 -0-6 /6
مهندس علی درمانی حمید روشنی
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 38) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15.3 جمعه 1388/08/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل 6-3-6-6-4
1 -0-1 /7
01:43.650
2
2 0.0 -
7 روز قبل 9-2-2-3-4
1 -3-0 /8
01:44.140
3
2 0.0 -
7 روز قبل 7-4-5-5-1
1 -1-1 /8
01:45.530
4
2 0.0 -
8 روز قبل 6-7-1-5
0 -0-1 /4
01:47.470
5
2 0.0 -
8 روز قبل 5-6-4-2-8
0 -2-0 /7
01:47.650
6
2 0.0 -
14 روز قبل 6-3-6-5-1
1 -0-1 /8
01:47.720
7
2 0.0 -
7 روز قبل 2-3-1-6
1 -1-1 /4
01:47.760
8
2 0.0 -
14 روز قبل 2-7-2-7-3
1 -2-0 /5
01:49.030
9
2 0.0 -
7 روز قبل 5-8-5-3-5
2 -0-1 /10
01:49.520
10
2 0.0 -
7 روز قبل 10-1-6-2-9
0 -1-1 /6
01:49.780
11
2 0.0 -
14 روز قبل 5-1-4-2
0 -1-1 /4
عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:51.920
2 0.0 -
7 روز قبل 2-6-6-6-2
0 -2-0 /7
باشگاه سوارکاری عقیق جمال آموت
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 30 تا 248) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16 جمعه 1388/08/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل 1-2-1-8-5
0 -1-2 /5
مرحوم حاجی رجب سرداری سرداری عبداله قولرعطا
01:42.710
2
2 0.0 -
14 روز قبل 2-1-1
0 -1-2 /3
01:42.850
3
2 0.0 -
14 روز قبل 4-3-2-3-4
2 -1-1 /6
دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی
01:43.800
4
2 0.0 -
14 روز قبل 1-4-3-3-1
2 -0-2 /5
عاشور قربان پور جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:44.200
5
2 0.0 -
15 روز قبل 1-7-1-?-8
0 -0-2 /6
01:44.580
6
2 0.0 -
14 روز قبل 7-1-5-4-4
2 -1-1 /10
مرحوم عبدی ملا بابایی عوض خوجملی طاهر ایگدری
01:44.780
7
2 0.0 -
14 روز قبل 3-2-3-2-2
2 -4-0 /7
شهیدان عبدی وعثمان حبیبلی اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل
01:45.060
8
2 0.0 -
77 روز قبل 2-7-1-2-6
0 -2-1 /7
01:47.160