جدول مسابقات هفته 9 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/08/14

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد عرب (از 0 تا 12) (از 3 تا 8) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 پنج شنبه 1388/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
34 روز قبل ?-?
0 -0-0 /2
01:10.450
2
8 0.0 -
188 روز قبل ?-3-?
1 -0-0 /3
01:10.530
3
4 0.0 -
34 روز قبل ?-?-?
0 -0-0 /3
کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات مسعود پورمانیان
01:11.060
4
4 0.0 -
48 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:11.390
5
4 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:11.450
7
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:14.950
5 0.0 -
-
0 -0-0 /0
حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مختوم نژاد
2
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 10) (3 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1388/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
27 روز قبل 3-?-5
1 -0-0 /3
پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت ستار مهرانی
01:09.220
2
3 0.0 -
168 روز قبل 3-?-10-?-4
3 -0-0 /10
پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی یاسر جرجانی
01:09.460
3
3 0.0 -
27 روز قبل 4-7
0 -0-0 /2
حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی بایرام محمد قولاق
01:10.090
4
3 0.0 -
27 روز قبل 6-9
0 -0-0 /2
01:11.260
5
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:11.320
6
3 0.0 -
27 روز قبل 5-?-6-?-?
0 -0-0 /10
01:11.660
7
3 0.0 -
27 روز قبل 7-8-?
0 -0-0 /3
پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت طاهر ایگدری
01:11.860
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی نبرده) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1388/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
132 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:02.250
2
2 0.0 -
6 روز قبل 4-?-?-6-4
0 -0-0 /6
01:02.360
3
2 0.0 -
174 روز قبل 9-4
0 -0-0 /2
حاج گلدی آخوند تراج ارازقلی ایری احمد پقه
01:04.020
4
2 0.0 -
111 روز قبل 6-6
0 -0-0 /2
مرحوم حاج شیری ندیم یعقوب ایری آرش ایری
01:04.070
5
2 0.0 -
7 روز قبل 6-7-6-5-7
0 -0-0 /5
01:04.360
6
2 0.0 -
111 روز قبل 8
0 -0-0 /1
سماگل وصحراگل ایگدری عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی
01:05.540
01:57.230
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 18) (3 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1388/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز قبل 4-6-6-7-9
2 -0-0 /10
کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری احمد پقه
01:00.840
2
3 0.0 -
21 روز قبل 2-4-9-3-?
1 -1-0 /7
01:00.880
3
3 0.0 -
21 روز قبل 5-6-8-5-7
3 -0-0 /17
01:01.890
4
3 0.0 -
20 روز قبل ?-3-7
1 -0-0 /3
حاجی مسعود قویدل مسعود قویدل عبدالناصر قزل
01:02.080
5
3 0.0 -
21 روز قبل 8-5-9-3-4
1 -1-0 /9
میثم و حمزه مسافر جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:04.130
3 0.0 -
21 روز قبل 7
0 -0-0 /1
هیئت سوارکاری آران بیدگل رضا کریمی
3 0.0 -
27 روز قبل 8
0 -0-0 /1
3 0.0 -
-
0 -0-0 /0
امیر مقدم شهرام روان
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ وارداتی) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1388/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 56.0 -
27 روز قبل 1
0 -0-1 /1
کورش بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
00:57.980
2
4 53.0 -
83 روز قبل 5-6-5-4-1
1 -0-1 /8
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا طاهر ایگدری
01:00.000
3
4 54.0 -
132 روز قبل 6-5-5-9-3
1 -2-0 /10
مرحوم عطامرادحاجی گوگ رحمان اورگلی عبدالناصر قزل
01:00.300
4
4 50.0 -
104 روز قبل ?-7
0 -0-0 /2
01:01.080
5
4 50.0 -
118 روز قبل 4-8-9-5-6
0 -0-0 /7
حاج قادر اوغانی ابراهیم مهرانی احمد پقه
01:01.290
6
3 52.0 -
27 روز قبل 4-6
0 -0-0 /2
حاج آقا پدیداران جمال آموت عید محمد غراوی
01:01.610
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 100) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16 پنج شنبه 1388/08/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
6 روز قبل 7-2-3-1-6
1 -1-1 /5
01:42.660
2
2 0.0 -
20 روز قبل 8-4-2-1
0 -1-1 /4
01:42.990
3
2 0.0 -
7 روز قبل 1-3-2-5-5
1 -1-1 /6
عیسی ارمشی ومجید دانش پور رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
01:44.160
4
2 0.0 -
6 روز قبل 6-6-3-6-5
1 -0-1 /9
01:44.230
5
2 0.0 -
6 روز قبل 4-6-7-1-5
0 -0-1 /5
01:44.880
6
2 0.0 -
34 روز قبل 1-?-5-2
0 -1-1 /4
01:45.650
7
2 0.0 -
13 روز قبل 8-8-1-9-3
1 -0-1 /7
زنده یاد اسماعیل کریمی حکیم حاجی زاده احمد پقه
01:45.680
8
2 0.0 -
6 روز قبل 9-5-8-5-3
2 -0-1 /11
01:45.900
9
2 0.0 -
7 روز قبل 1-5
0 -0-1 /2
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا طاهر ایگدری
01:46.910