جدول مسابقات هفته 10 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/08/15

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 2 تا 18) (2 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 13 جمعه 1388/08/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
22 روز قبل 3-2-4-?
1 -1-0 /4
01:56.280
2
2 0.0 -
7 روز قبل 2-4
0 -1-0 /2
01:57.710
3
2 0.0 -
22 روز قبل 6-8-2
0 -1-0 /3
02:01.960
4
2 0.0 -
22 روز قبل 2-5-3
1 -1-0 /3
02:02.000
5
2 0.0 -
22 روز قبل 8-7-3
1 -0-0 /3
02:04.610
6
2 0.0 -
22 روز قبل 7-3
1 -0-0 /2
حاج حسین قلی یازرلو عوض خوجملی حمید صادقلو
02:10.310
2 0.0 -
22 روز قبل 5-4-2
0 -1-0 /3
اراز قلیچ بهلکه خان محمد چپرلی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 52) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14 جمعه 1388/08/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
8 روز قبل 2-4-5-3
1 -1-0 /4
01:43.010
2
2 0.0 -
7 روز قبل 2-4-7-7-10
0 -1-0 /7
ارکان ومحمد شریف رئوفی علی خوجملی یاسر جرجانی
01:44.720
3
2 0.0 -
28 روز قبل ?-3-4-4-8
1 -0-0 /5
01:46.830
4
2 0.0 -
14 روز قبل 5-2-5-7
0 -1-0 /4
01:47.620
5
2 0.0 -
35 روز قبل 2-9-8
0 -1-0 /3
01:48.030
6
2 0.0 -
8 روز قبل 5-7-8-5-2
0 -1-0 /6
01:48.320
2 0.0 -
8 روز قبل 8-2-6-8-?
0 -1-0 /5
مسعودومحمود ناصری حاجی گلدی قره جه طاهر ایگدری
2 0.0 -
8 روز قبل 6-6-2-8-3
1 -1-0 /8
2 0.0 -
8 روز قبل 4-4-3-8-7
1 -0-0 /5
شاه عبدالظیم تاتاری محمد شریف تاتاری عید محمد غراوی
2 0.0 -
15 روز قبل 3-6
1 -0-0 /2
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی
2 0.0 -
8 روز قبل 3-9-?-10-8
1 -0-0 /5
حاج یوسف صداقت رحمت الله رجال
2 0.0 -
14 روز قبل 7-6-4-3-2
1 -1-0 /5
دکتربای جمشید روشنی
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 36) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/08/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز قبل ?-8-6
0 -0-0 /3
01:00.610
2
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:01.300
3
2 0.0 -
15 روز قبل 4-3
1 -0-0 /2
01:01.690
4
2 0.0 -
161 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:02.030
5
2 0.0 -
15 روز قبل 3-6-7
1 -0-0 /3
مرحوم حکیم عاشورمحمدی حکیم عاشورمحمدی محمود قولرعطا
01:02.120
6
2 0.0 -
15 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:04.100
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ داخلی) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1388/08/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
22 روز قبل 1-3-5-9
1 -0-1 /4
01:00.160
2
4 51.0 -
22 روز قبل 3-6-8-4-7
1 -0-0 /5
01:00.230
3
3 55.0 -
119 روز قبل 1-7-3-6-2
1 -1-1 /6
01:00.280
4
3 53.0 -
22 روز قبل 4-8-2-5-6
0 -1-0 /7
01:00.770
5
4 54.0 -
22 روز قبل 6-10-9-11-1
1 -0-1 /7
01:01.600
6
3 54.0 -
22 روز قبل 5-7-5-8-8
1 -2-0 /12
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی مراد بدوی زاده مهران خوجملی
01:01.860
7
4 51.0 -
21 روز قبل ?-3-4-3-10
2 -0-0 /6
01:02.370
8
3 50.0 -
-
0 -0-0 /0
01:03.770
3 54.0 -
14 روز قبل 1-?-3-2-5
1 -1-1 /7
محمد و سارا یاسری رشید ایری مجید صالح پور
3 55.0 -
22 روز قبل 7-1-2-5-3
1 -1-1 /8
خسرو دریانی مجید ایری
3 53.0 -
78 روز قبل 6-4-3-2-2
2 -2-0 /11
متین وایمان تکه احمد قلی قربانی
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15.3 جمعه 1388/08/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
161 روز قبل 1-1-1-1-1
0 -0-6 /6
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی
01:40.510
2
4 56.0 -
7 روز قبل 4-2-4-1-3
5 -7-5 /24
01:41.460
3
4 54.0 -
7 روز قبل 3-3-2-4-1
6 -4-5 /18
01:41.770
4
3 50.0 -
14 روز قبل 1-1-7-5-3
3 -2-3 /13
کیان وکارن بابازاده حمید روشنی یاسر جرجانی
01:41.910
5
4 52.0 -
14 روز قبل 2-?-3-7-6
3 -5-2 /26
01:44.060
4 55.0 -
7 روز قبل 2-6-3-4-1
1 -7-5 /15
محمد عابدینی شهرام روان
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 40 تا 60) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16 جمعه 1388/08/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 8-6-7-5-3
4 -4-3 /20
01:44.570
2
3 0.0 -
14 روز قبل 2-2-5-2-2
3 -8-1 /20
مصطفی قربانی ارازقلی ایری احمد پقه
01:44.920
3
3 0.0 -
8 روز قبل 1-3-6-4-3
5 -3-2 /19
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی محمد خوجملی
01:44.950
4
5 0.0 -
14 روز قبل 3-5-2-7-8
3 -2-4 /16
01:45.030
5
4 0.0 -
14 روز قبل 4-1-7-1-2
0 -2-5 /12
01:45.120
6
4 0.0 -
78 روز قبل 1-2-6-4-9
3 -3-4 /24
01:45.260
7
4 0.0 -
315 روز قبل ?-1-3-?-3
4 -0-4 /23
سرهنگ قربان دوردی گرکز یعقوب زارعی کسلخه طاهر ایگدری
01:48.180