جدول مسابقات هفته 11 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/08/21

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد عرب (هندیکاپ) (از 4 تا 8) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 پنج شنبه 1388/08/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
7 58.0 -
27 روز قبل 2-?-8-1-1
1 -3-3 /12
01:06.560
2
6 53.0 -
27 روز قبل ?-5-?-1-4
1 -2-2 /14
01:06.670
3
6 55.0 -
384 روز قبل 7-9-6-3-1
1 -1-1 /6
01:07.390
4
6 52.0 -
20 روز قبل 2-3-4-3-9
2 -1-2 /8
01:07.720
5
6 56.0 -
20 روز قبل 3-?-3-1-?
4 -3-3 /17
01:08.630
6
8 54.0 -
195 روز قبل ?-3-?-3-6
3 -0-0 /13
محمد رضاوحیدی منش برکت بابایی برکت بابایی
01:09.930
7
5 52.0 -
202 روز قبل 3-?-?-7-7
1 -1-0 /9
01:10.290
4 52.0 -
20 روز قبل ?-?-3-1-2
1 -2-1 /11
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 38) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1388/08/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
90 روز قبل 9-8-3-7
1 -0-0 /4
01:00.780
2
2 0.0 -
14 روز قبل 7-5-10-11-3
1 -0-0 /5
01:00.990
3
2 0.0 -
6 روز قبل ?-4-4-3-8
1 -0-0 /6
شاه عبدالظیم تاتاری محمد شریف تاتاری آق اویلی بشگرد
01:01.140
4
2 0.0 -
21 روز قبل 3-6
1 -0-0 /2
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:01.170
5
2 0.0 -
27 روز قبل 10-5-3-5
1 -0-0 /4
01:01.780
6
2 0.0 -
27 روز قبل 9-6-4-3-5
1 -0-0 /6
01:02.050
7
2 0.0 -
14 روز قبل 10-3-5
1 -0-0 /3
حاج عاشورمحمد سیدی احمد شیخ دوجی بهروز پقه
01:02.350
8
2 0.0 -
13 روز قبل 3-4
1 -0-0 /2
حاج امان نفس قولرعطا اراز قربان اونق قربان محمد اودک
01:02.760
9
2 0.0 -
7 روز قبل 3-9-4
1 -0-0 /3
حاج گلدی آخوند تراج ارازقلی ایری اسماعیل مهرانی
01:04.380
10
2 0.0 -
97 روز قبل 7-3-6-?-9
1 -0-0 /5
مصطفی قوانج زاده یعقوب زارعی کسلخه احمد پقه
01:05.160
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 58) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1388/08/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
167 روز قبل 1-5
0 -0-1 /2
00:59.890
2
2 0.0 -
34 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:00.130
3
2 0.0 -
41 روز قبل 1
0 -0-1 /1
01:00.270
4
2 0.0 -
21 روز قبل 2-2-5-7
0 -2-0 /4
مسعود سلطانیان زاده جمال آموت کمال دالی جه عطا
01:00.820
5
2 0.0 -
6 روز قبل 1-?-8-6
0 -0-1 /4
01:01.590
6
2 0.0 -
13 روز قبل 5-1-4
0 -0-1 /3
01:02.050
7
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:13.160
2 0.0 -
13 روز قبل 4-1-3
1 -0-1 /3
خسرو دریانی مجید ایری
2 0.0 -
118 روز قبل 2-2
0 -2-0 /2
حسین قرآن نویس علی خوجملی
2 0.0 -
20 روز قبل 2-3-8-4-3
2 -1-0 /5
ثریا فرهمند کریم سارلی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 62) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1388/08/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
181 روز قبل 1-2
0 -1-1 /2
دکتر غفور مصدق حمید روشنی محمد خوجملی
00:59.130
2
2 0.0 -
20 روز قبل 4-9-7-5-1
0 -1-1 /8
حاج عبدالقیوم مرادچله حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی
00:59.950
3
2 0.0 -
21 روز قبل 2-1
0 -1-1 /2
01:00.140
4
2 0.0 -
21 روز قبل 3-1
1 -0-1 /2
01:00.220
5
2 0.0 -
13 روز قبل 8-2-7-2-7
1 -2-0 /6
دانیال ظفریان ارازقلی ایری احمد پقه
01:00.580
6
2 0.0 -
20 روز قبل 2-2-7-6-2
0 -3-0 /5
01:01.040
7
2 0.0 -
90 روز قبل 7-2-2-3-4
1 -2-0 /5
01:01.510
2 0.0 -
13 روز قبل 11-5-1-4-2
0 -1-1 /5
عبدالرحیم پورقاز تویلی قربانی
2 0.0 -
118 روز قبل 2-1
0 -1-1 /2
مبین و اسلام خرمالی جمشید جرجانی
2 0.0 -
111 روز قبل 2-6-7-1-6
0 -1-1 /5
نجیب الله طعنه نورمحمد کوچک نژاد
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 28) (از 3 تا 5) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1388/08/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
41 روز قبل 4-5-6-6-1
0 -0-1 /7
فریدون شیرمحمدلی امید جرجانی یاسر جرجانی
00:59.760
2
3 0.0 -
21 روز قبل 2-5-8-2-10
0 -3-0 /14
01:00.170
3
3 0.0 -
21 روز قبل 4-4-3-1-4
1 -0-1 /5
مصطفی ومحمدرضا قرنجیک جمال آموت عبدالرحیم آرامیده
01:00.710
4
3 0.0 -
7 روز قبل 2-2-4-9-3
1 -2-0 /8
01:00.860
5
3 0.0 -
21 روز قبل 5-7-1-5-5
1 -0-1 /9
هیئت سوارکاری آران بیدگل رضا کریمی رضا کریمی
01:01.270
6
3 0.0 -
132 روز قبل 9-1-?-2-3
1 -1-1 /8
شهید عبدالرحمن ارازلی آنه گلدی اونق محمد خوجملی
01:01.840
7
3 0.0 -
21 روز قبل 7-3-7-7-6
2 -1-0 /17
عبدالقادر قورچائی نوریقدی یلقی عبدالناصر قزل
01:02.000
8
3 0.0 -
21 روز قبل 9-6-10-5-8
0 -0-1 /7
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری احمد پقه
01:02.220
9
5 0.0 -
573 روز قبل 11-12-5-6-1
3 -0-1 /12
01:02.290
10
3 0.0 -
7 روز قبل 3-5-6-8-5
4 -0-0 /18
01:02.300
3 0.0 -
41 روز قبل 9-7-2-2-8
1 -2-0 /11
مرحوم حاج ارازطاغن اونق عبدالرحیم چپرلی
3 0.0 -
21 روز قبل 6-7-6-6-1
1 -0-1 /9
محسن کردی مرتضی ناظری
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 78) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1388/08/21
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
27 روز قبل 2-4-4-6-3
2 -3-2 /17
00:59.700
2
3 0.0 -
21 روز قبل 1-1-3-6-2
1 -2-3 /7
00:59.810
3
3 0.0 -
34 روز قبل 2-6-6-3-6
1 -2-2 /13
مهندس پولاد نیازی آنه بای خوجملی محمد خوجملی
01:00.050
4
3 0.0 -
27 روز قبل 7-6-8-3-2
2 -2-2 /13
01:00.120
5
4 0.0 -
330 روز قبل 1-2-9-8-2
0 -3-2 /9
شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه عبدالناصر قزل
01:00.170
6
3 0.0 -
14 روز قبل 3-2-3-2-2
4 -4-0 /18
01:00.280
7
3 0.0 -
14 روز قبل 6-2-4-9-3
2 -5-0 /18
01:00.360
8
3 0.0 -
21 روز قبل 8-1-2-10-?
0 -4-1 /13
01:00.370
9
3 0.0 -
14 روز قبل 2-6-10-4-4
3 -1-2 /20
منصور وبهرام توغدری آنه محمد حاجی زاده طاهر ایگدری
01:00.380
10
3 0.0 -
21 روز قبل 4-10-2-7-2
2 -5-1 /23
01:00.430
11
3 0.0 -
139 روز قبل 8-3-?-6-2
4 -1-2 /15
01:01.380
5 0.0 -
84 روز قبل 4-2-7-6-7
6 -4-0 /36
آوا جهانیان رحیم بردی مهرانی