جدول مسابقات هفته 12 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/08/22

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 10 تا 30) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 جمعه 1388/08/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
91 روز قبل 2-6-1-2
0 -2-1 /4
01:07.960
2
3 0.0 -
22 روز قبل 4-2-4-?-2
0 -2-0 /7
علی ایشان خلیقی سید بهرام رجال علی رجال
01:08.530
3
3 0.0 -
22 روز قبل 5-1-2
0 -1-1 /3
01:09.260
4
5 0.0 -
22 روز قبل 7-11-2-?-4
0 -1-0 /12
01:09.310
5
3 0.0 -
91 روز قبل ?-5-?-3-?
3 -1-0 /11
01:09.750
6
3 0.0 -
8 روز قبل 2-3-?-10-?
3 -1-0 /11
پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی احمد پقه
01:09.990
7
3 0.0 -
8 روز قبل 1-3-?-5
1 -0-1 /4
01:11.380
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 20 تا 100) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1388/08/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
14 روز قبل 2-2-1-1
0 -2-2 /4
00:59.170
2
2 0.0 -
14 روز قبل 5-1-7-1-?
0 -0-2 /7
00:59.690
3
2 0.0 -
8 روز قبل 2-8-4-2-1
0 -2-1 /5
00:59.700
4
2 0.0 -
14 روز قبل 3-4-3-2-3
3 -1-1 /7
01:00.010
5
2 0.0 -
126 روز قبل 1-1-2-3
1 -1-2 /4
01:00.020
6
2 0.0 -
28 روز قبل 6-1-1-7
0 -0-2 /4
01:00.970
7
2 0.0 -
112 روز قبل 1-1-3-5-3
2 -0-2 /6
01:01.200
8
2 0.0 -
42 روز قبل 1-1-?
0 -0-2 /3
01:01.210
2 0.0 -
28 روز قبل 5-1-1
0 -0-2 /3
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 38 تا 58) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/08/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
15 روز قبل 6-1-8-6-3
6 -0-3 /21
00:59.130
2
3 0.0 -
91 روز قبل 6-4-3-7-6
2 -2-4 /17
00:59.360
3
4 0.0 -
15 روز قبل 3-5-3-3-4
8 -3-1 /21
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبدالناصر قزل
00:59.600
4
4 0.0 -
21 روز قبل 6-3-6-8-?
4 -4-3 /22
00:59.620
5
4 0.0 -
7 روز قبل 5-4-1-7-1
0 -2-5 /13
00:59.630
6
3 0.0 -
35 روز قبل 2-7-4-1-4
0 -4-4 /13
01:00.240
7
3 0.0 -
85 روز قبل 5-1-1-2-1
0 -3-4 /14
مرحوم صالح صالح پور بایجان قولاق بایرام محمد قولاق
00:59.360
8
4 0.0 -
85 روز قبل 6-1-5-6-4
1 -1-4 /15
عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر احمد پقه
01:00.680
9
4 0.0 -
7 روز قبل 7-?-1-3-?
4 -0-4 /24
سرهنگ قربان دوردی گرکز یعقوب زارعی کسلخه طاهر ایگدری
01:02.430
3 0.0 -
42 روز قبل 1-1-2-2-1
1 -2-4 /7
باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1388/08/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
175 روز قبل 3-4-1-1-1
1 -0-3 /6
00:57.670
2
4 52.0 -
8 روز قبل 1-1
0 -0-2 /2
کورش بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
00:57.860
3
3 55.0 -
161 روز قبل 1-1-3-1-1
2 -0-4 /6
00:58.160
4
4 53.0 -
28 روز قبل ?-2-1-4-4
1 -3-2 /11
سرکارخانم رادان رشید ایری عید محمد غراوی
00:59.530
5
4 56.0 -
15 روز قبل 1-4-4-2-2
1 -5-2 /21
01:00.110
6
4 54.0 -
21 روز قبل 6-2-1-1-2
1 -2-3 /9
01:00.190
7
4 52.0 -
336 روز قبل 3-1-2-5-2
2 -2-1 /6
01:00.490
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 54 تا 80) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/08/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
28 روز قبل 6-1-1-2-5
0 -3-6 /11
00:58.660
2
4 0.0 -
7 روز قبل 6-1-2-6-4
3 -3-4 /25
ابوبکر تراج بهروز ایری احمد پقه
00:58.940
3
4 0.0 -
21 روز قبل 4-4-?-3-5
2 -1-6 /23
00:59.520
4
3 0.0 -
7 روز قبل 1-8-6-7-5
4 -4-4 /21
01:00.100
5
4 0.0 -
21 روز قبل 5-1-2-1-2
2 -2-6 /18
01:00.390
3 0.0 -
7 روز قبل 2-2-2-5-2
3 -9-1 /21
مصطفی قربانی ارازقلی ایری
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 25,000,000 ریال جایزه دوم: 10,500,000 ریال جایزه سوم: 6,300,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1388/08/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
14 روز قبل 1-1-1-1-2
0 -1-5 /6
حمید مجتهدزاده حمید روشنی محمد خوجملی
00:57.070
2
5 58.0 -
42 روز قبل 1-2-4-1-1
1 -5-10 /19
00:58.140
3
4 50.0 -
28 روز قبل 2-5-?-1-1
3 -1-4 /14
مرکز پرورش اسب پارتیان بهرام خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد
00:58.220
4
4 54.0 -
14 روز قبل 2-6-3-4-1
1 -7-5 /15
00:58.450
5
5 54.0 -
21 روز قبل 1-?-3
1 -0-1 /3
00:59.910
3 53.0 -
-
0 -0-0 /0
پایدار کوزه لی فرهاد جرجانی
4 53.0 -
7 روز قبل 3-3-3-2-4
7 -4-5 /19
حمید رضا کردی تویلی قربانی