جدول مسابقات هفته 13 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/09/05

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد عرب (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 پنج شنبه 1388/09/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 53.0 -
209 روز قبل ?-?-1
0 -0-1 /3
01:12.110
2
4 53.0 -
48 روز قبل ?-1-1-?
0 -0-2 /4
01:12.310
3
4 52.0 -
209 روز قبل ?-?-?-?-?
0 -0-0 /5
01:12.510
4
4 56.0 -
34 روز قبل ?-?-1-1-1
0 -0-3 /8
01:12.750
5
4 58.0 -
34 روز قبل ?-?-3-1-2
1 -2-1 /11
01:13.450
6
3 53.0 -
34 روز قبل 2-?-?
0 -1-0 /3
01:13.460
7
5 55.0 -
14 روز قبل 7-3-?-?-7
1 -1-0 /10
01:13.520
8
4 52.0 -
21 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:14.410
9
4 53.0 -
41 روز قبل ?-8-8-3-2
1 -1-1 /6
01:15.160
10
4 57.0 -
48 روز قبل 2-1-1
0 -1-2 /3
دکتربهمن خرمالی مصطفی غمخوار مصطفی غمخوار
01:17.160
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 44) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1388/09/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
104 روز قبل 5-8
0 -0-0 /2
01:03.530
2
2 0.0 -
48 روز قبل 4-4
0 -0-0 /2
01:04.090
3
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی احمد پقه
01:04.100
4
2 0.0 -
125 روز قبل 8
0 -0-0 /1
حاج ارازقلی صداقت عبدالمجید کم بهزاد قلیخانی
01:04.560
5
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
جمال ابوالمعصومی غفور خوجملی عید محمد غراوی
01:04.690
6
2 0.0 -
28 روز قبل 4-6-7
0 -0-0 /3
ولید ومیثم تاجی زاده قربان محمد قولرعطا ستار مهرانی
01:05.320
6
2 0.0 -
98 روز قبل 8-5-5-7-9
0 -0-0 /5
01:05.320
9
2 0.0 -
27 روز قبل 7-9
0 -0-0 /2
01:09.130
10
2 0.0 -
146 روز قبل 10
0 -0-0 /1
عبدالمنان شیخ دوجی احمد شیخ دوجی بهروز پقه
01:09.470
11
2 0.0 -
35 روز قبل 9-6-?
0 -0-0 /3
01:11.130
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
احسان سیدسلامت ارازقلی ایری
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 70) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1388/09/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
125 روز قبل 7-3-4-2
1 -1-0 /4
نوید نادیا زیتونلی حکیم بردی اندروا ستار مهرانی
01:03.050
2
2 0.0 -
28 روز قبل 3-8-3
2 -0-0 /3
01:03.420
3
2 0.0 -
28 روز قبل 9-6-2-10-12
0 -1-0 /6
امان دردی بابایی علی خوجملی عبدالناصر قزل
01:04.110
4
2 0.0 -
98 روز قبل 7-7-3-4-3
2 -0-0 /5
01:04.190
5
2 0.0 -
34 روز قبل 3-3
2 -0-0 /2
01:04.194
6
2 0.0 -
20 روز قبل ?-8-2-6-8
0 -1-0 /6
عیسی ومحمدیاسرحامدی حاجی گلدی قره جه یاسر جرجانی
01:04.380
7
2 0.0 -
41 روز قبل 8-3-8-8
1 -0-0 /4
حاجی یول گلدی بابایی محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا
01:04.500
8
2 0.0 -
104 روز قبل 5-6-2-?
0 -1-0 /4
حاج محمدعلی خان سقر عبدالرحیم چپرلی احمد پقه
01:06.300
9
2 0.0 -
20 روز قبل 3-?-3-4-4
2 -0-0 /6
01:06.330
10
2 0.0 -
35 روز قبل 2-8
0 -1-0 /2
نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم عبداله قولرعطا
01:06.510
11
2 0.0 -
34 روز قبل 10-3-4-7-?
1 -0-0 /5
یوسف اسکندرلی نورگلدی پرویز نوریقدی یلقی طاهر ایگدری
01:08.270
12
2 0.0 -
28 روز قبل 3-9-?-10-8
1 -0-0 /5
حاج یوسف صداقت رحمت الله رجال علی رجال
01:12.930
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 32) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1388/09/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
28 روز قبل 5-3-5-11-3
4 -0-1 /17
01:02.220
2
3 0.0 -
42 روز قبل 4-3-2-5-2
3 -2-1 /10
01:02.630
3
4 0.0 -
28 روز قبل 9-2-10-?-4
0 -2-1 /17
01:02.820
4
3 0.0 -
146 روز قبل 5-8-?-5-4
2 -1-1 /15
01:03.030
5
3 0.0 -
34 روز قبل 1-3-1-2
1 -1-2 /4
01:03.070
5
3 0.0 -
14 روز قبل 2-2-5-8-2
0 -4-0 /15
01:05.110
6
3 0.0 -
28 روز قبل 4-5-5-?-4
1 -2-1 /18
حاجی رمضان جواهری آنه محمد حاجی زاده احمد پقه
01:03.300
7
3 0.0 -
35 روز قبل 8-7-3-8-2
1 -2-0 /11
01:04.650
8
3 0.0 -
42 روز قبل 3-1-1
1 -0-2 /3
01:04.680
10
3 0.0 -
28 روز قبل 7-1-3-3-2
2 -1-1 /6
01:06.610
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 32) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1388/09/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
20 روز قبل ?-1-?-3-2
1 -1-1 /8
محمد و سارا یاسری رشید ایری
01:00.720
2
3 0.0 -
20 روز قبل 3-1-7-3-6
2 -1-1 /7
حاج ستارچوری کاکا چوری
01:00.730
3
3 0.0 -
20 روز قبل 4-4-8-2-5
0 -1-0 /8
سوگل افشاری شهرام روان
01:01.830
4
4 0.0 -
20 روز قبل 5-6-10-9-11
1 -0-1 /8
01:03.750
5
4 0.0 -
21 روز قبل 5-4-8-9-5
0 -0-0 /8
حاج قادر اوغانی ابراهیم مهرانی
01:04.050
4 0.0 -
20 روز قبل 2-3-6-8-4
1 -1-0 /6
الهه صادقی مهدی صادقی
4 0.0 -
21 روز قبل 4-?-7
0 -0-0 /3
باشگاه درخشش شهرام روان
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 54) (3 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 16 پنج شنبه 1388/09/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 9-2-6-10-4
3 -1-2 /21
مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی
01:43.400
2
3 0.0 -
41 روز قبل 5-6-?-6-4
0 -2-2 /13
حامدورسول تراج آشجان قزل احمد پقه
01:44.040
3
3 0.0 -
28 روز قبل 1-7-10-?-2
0 -2-2 /11
01:44.080
4
3 0.0 -
14 روز قبل 8-8-1-2-10
0 -4-1 /14
01:44.170
5
3 0.0 -
14 روز قبل 7-6-2-4-9
2 -5-0 /19
01:44.260
6
3 0.0 -
14 روز قبل 11-8-3-?-6
4 -1-2 /16
01:44.990
3 0.0 -
14 روز قبل 6-3-2-3-2
4 -4-0 /19
شایان زندی طاهر صالح پور
3 0.0 -
28 روز قبل 4-4-1-1-3
4 -1-2 /17
راحله و آسیه مسافر جمشید جرجانی
3 0.0 -
35 روز قبل 6-9-5-6-9
2 -3-2 /16
مرحوم حاجی محمد دهش مجید خوجملی