جدول مسابقات هفته 14 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/09/14

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 50) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
43 روز قبل 6-1
0 -0-1 /2
دکترحاج رضاوعلی پورفخاران نوریقدی یلقی محمد خوجملی
01:06.350
2
2 0.0 -
29 روز قبل 1-3-2-4-?
1 -1-1 /5
01:08.190
3
2 0.0 -
36 روز قبل 1-4
0 -0-1 /2
01:08.350
4
2 0.0 -
43 روز قبل 7-2-2-?
0 -2-0 /4
01:09.240
5
2 0.0 -
43 روز قبل 4-1
0 -0-1 /2
بهمن و ابراهیم یلمه الیاس زارعی کسلخه ستار مهرانی
01:10.590
6
2 0.0 -
43 روز قبل 3-1-?
1 -0-1 /3
01:12.140
7
2 0.0 -
64 روز قبل 1-?
0 -0-1 /2
01:14.400
8
2 0.0 -
43 روز قبل 5-1
0 -0-1 /2
01:16.780
9
2 0.0 -
29 روز قبل 2-2-4
0 -2-0 /3
01:20.390
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 44) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
64 روز قبل 9-1
0 -0-1 /2
مجان آتابای وفرهاد آتابای نورمحمد اونق ستار مهرانی
01:02.700
2
2 0.0 -
141 روز قبل 8-1-4-5
0 -0-1 /4
محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری احمد پقه
01:03.570
3
2 0.0 -
113 روز قبل 6-6-6-1-9
0 -0-1 /6
01:04.180
5
2 0.0 -
51 روز قبل 7-1-8-6
0 -0-1 /4
عبداله بابایی جمال آموت فیض الله رجال
01:04.720
6
2 0.0 -
51 روز قبل 5-9-9-6-1
0 -0-1 /6
01:04.820
7
2 0.0 -
51 روز قبل 1-5-?
0 -0-1 /3
01:05.500
8
2 0.0 -
44 روز قبل 7-8-1
0 -0-1 /3
01:05.600
9
2 0.0 -
57 روز قبل 2-2
0 -2-0 /2
ایمان محمدزاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:06.600
10
2 0.0 -
44 روز قبل 1-7-6-6
0 -0-1 /4
حاج فتح الله کردی یحیی ایزدی رضا کریمی
01:06.610
11
2 0.0 -
44 روز قبل 4-1-6-4-5
0 -0-1 /5
عیسی ارمشی ومجید دانش پور شهرام روان یاسر جرجانی
01:07.890
12
2 0.0 -
44 روز قبل 8-9-1
0 -0-1 /3
01:13.680
40
2 0.0 -
36 روز قبل 5-5-6-4-2
0 -2-0 /8
01:04.400
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 24 تا 70) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
36 روز قبل 2-1
0 -1-1 /2
مهندس بقایی احسان پایدار حمید روشنی محمد خوجملی
01:00.670
2
2 0.0 -
50 روز قبل 3-1
1 -0-1 /2
حاج حمید رادان رشید ایری یاسر جرجانی
01:01.080
01:02.080
4
2 0.0 -
36 روز قبل 1-?-3-2-3
2 -1-1 /5
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی عثمان ایری فیض الله رجال
01:02.420
01:02.870
2 0.0 -
36 روز قبل 3-1-3-2-4
2 -1-1 /5
حاج آقا آقازاده تویلی قربانی
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 60.0 -
43 روز قبل 1-2-2-2-3
3 -10-10 /34
01:00.230
2
3 56.0 -
43 روز قبل 2-3-3-1-1
2 -1-8 /12
01:00.270
3
6 56.0 -
156 روز قبل 4-5-3-5-4
2 -3-9 /26
حاج حمید رادان رشید ایری فیض الله رجال
01:01.510
4
4 52.0 -
22 روز قبل 2-6-1-2-6
3 -4-4 /26
01:01.730
5
3 55.0 -
22 روز قبل 1-6-1-1-2
0 -3-7 /12
01:02.700
3 50.0 -
22 روز قبل 6-2-7-4-1
0 -4-4 /14
بردی نظری فر آنه گلدی اونق
3 50.0 -
22 روز قبل 2-6-4-3-7
2 -3-4 /18
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 100) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 15.3 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
22 روز قبل 2-5-1-7-1
0 -1-2 /8
01:43.580
2
2 0.0 -
36 روز قبل 2-9-2-2-3
1 -4-0 /9
01:44.720
3
2 0.0 -
22 روز قبل 4-3-4-3-2
3 -1-1 /8
01:44.940
4
2 0.0 -
36 روز قبل 6-7-1-5-4
2 -1-1 /11
مرحوم عبدی ملا بابایی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا
01:45.290
5
2 0.0 -
50 روز قبل 5-1-1
0 -0-2 /3
01:46.690
6
2 0.0 -
36 روز قبل 3-7-4-5-5
2 -1-1 /9
01:47.660
7
2 0.0 -
22 روز قبل 3-2-8-4-2
1 -2-1 /6
01:47.960
8
2 0.0 -
43 روز قبل 3-3-6-4-1
2 -1-1 /11
شرکت حمل و نقل بار آق قلا اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال
01:58.220
2 0.0 -
44 روز قبل 1-4-1
0 -0-2 /3
حالت قلی ناظری آنه محمد حاجی زاده
2 0.0 -
22 روز قبل 5-1-1-2-3
1 -1-2 /5
قره جه یلمه ابراهیم بدویزاده
2 0.0 -
30 روز قبل 3-1-3-2-5
2 -1-1 /7
عیسی ارمشی ومجید دانش پور رحیم بردی مهرانی
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 16 1388/09/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
29 روز قبل 4-1-1-7-5
3 -2-3 /14
کیان وکارن بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:40.000
2
4 55.0 -
37 روز قبل 2-5-5-2-5
2 -7-2 /28
01:41.530
3
4 54.0 -
22 روز قبل 5-1-4-4-2
1 -5-2 /22
01:41.910
4
4 50.0 -
22 روز قبل 7-3-1-2-5
2 -2-1 /7
01:42.380
5
4 54.0 -
29 روز قبل 5-2-?-3-7
3 -5-2 /27
01:42.560
3 55.0 -
22 روز قبل 3-1-1-3-1
3 -0-4 /7
هانیه رهبر رحیم بردی مهرانی