جدول مسابقات هفته 15 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/09/20

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 30) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 13 جمعه 1388/09/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 0.0 -
28 روز قبل 4-7-11-2-?
0 -1-0 /13
01:59.550
2
3 0.0 -
28 روز قبل 5-?-5-?-3
3 -1-0 /12
معصومه ومهدیه وعاطفه قولرعطا عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا
02:00.620
3
3 0.0 -
28 روز قبل 2-4-2-4-?
0 -3-0 /8
علی ایشان خلیقی سید بهرام رجال علی رجال
02:00.830
4
3 0.0 -
36 روز قبل 5
0 -0-0 /1
02:04.030
5
3 0.0 -
36 روز قبل 3-4-7
1 -0-0 /3
حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی احمد پقه
02:05.480
6
3 0.0 -
28 روز قبل 7-1-3-?-5
1 -0-1 /5
02:07.650
3 0.0 -
28 روز قبل 3-5-1-2
1 -1-1 /4
غفور سیدی یعقوب چپرلی
3 0.0 -
28 روز قبل 6-2-3-?-10
3 -1-0 /12
پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 40) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1388/09/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
119 روز قبل 10-8-4-6
0 -0-0 /4
هانیه ومحمدمهدی کریمیان مراد تاجی زاده ستار مهرانی
01:05.040
2
2 0.0 -
42 روز قبل 5-7-6-9
0 -0-0 /4
حال محمد بهلکه خلیل خوجملی یاسر جرجانی
01:05.440
3
2 0.0 -
36 روز قبل 5-6-7-6-5
0 -0-0 /6
01:05.510
4
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
حاج عبدالله ارازنژاد ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی
01:08.710
5
2 0.0 -
15 روز قبل 6-8-5-5-7
0 -0-0 /6
حاج امید چیره نور علی خوجملی عبدالناصر قزل
01:06.770
6
2 0.0 -
42 روز قبل 8-10
0 -0-0 /2
سعید محمدآلق ارازقلی ایری احمد پقه
01:07.100
7
2 0.0 -
63 روز قبل 9
0 -0-0 /1
01:09.120
01:09.010
9
2 0.0 -
15 روز قبل 6-4-6-7
0 -0-0 /4
ولید ومیثم تاجی زاده قربان محمد قولرعطا طاهر ایگدری
01:09.120
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
مسعود مجمع تویلی قربانی
2 0.0 -
126 روز قبل 9
0 -0-0 /1
سید عقیل سا دات حسینی سیدنقی سادات حسینی
2 0.0 -
36 روز قبل 4-6-6
0 -0-0 /3
مرحوم حاج شیری ندیم مجید خوجملی
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 36) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/09/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
35 روز قبل 2
0 -1-0 /1
01:04.910
2
2 0.0 -
35 روز قبل 3-4-3
2 -0-0 /3
01:05.640
3
2 0.0 -
35 روز قبل 5-3-6-7
1 -0-0 /4
مرحوم حکیم عاشورمحمدی حکیم عاشورمحمدی نادر صالح پور
01:06.590
4
2 0.0 -
35 روز قبل 4-8
0 -0-0 /2
قربان محمد احمداوغلی مجید احمد اوغلی یاسر جرجانی
01:06.940
5
2 0.0 -
147 روز قبل 7-6
0 -0-0 /2
01:12.550
6
2 0.0 -
63 روز قبل ?
0 -0-0 /1
01:20.410
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 140) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 15 جمعه 1388/09/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
36 روز قبل 5-4-6-7-1
0 -0-1 /6
01:45.810
2
2 0.0 -
35 روز قبل 2-2-4-7-7
0 -2-0 /8
ارکان ومحمد شریف رئوفی علی خوجملی احمد پقه
01:45.920
3
2 0.0 -
56 روز قبل 1-4-2
0 -1-1 /3
01:46.370
4
2 0.0 -
29 روز قبل 1-9-8-3-7
1 -0-1 /5
01:47.230
5
2 0.0 -
29 روز قبل 7-7-2-2-3
1 -2-0 /6
01:49.560
6
2 0.0 -
36 روز قبل 7-8-8-1-9
1 -0-1 /8
زنده یاد اسماعیل کریمی حکیم حاجی زاده محمد خوجملی
01:49.800
7
2 0.0 -
49 روز قبل 1-3-3
2 -0-1 /3
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:51.060
8
2 0.0 -
29 روز قبل 4-3-1
1 -0-1 /3
سید محمد حافظی جمال آموت فیض الله رجال
01:52.050
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 40 تا 78) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 15.3 جمعه 1388/09/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
35 روز قبل 3-1-3-6-4
6 -3-2 /20
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی
01:43.790
2
3 0.0 -
28 روز قبل 7-5-1-1-2
0 -3-4 /15
مرحوم صالح صالح پور بایجان قولاق احمد پقه
01:44.010
3
3 0.0 -
43 روز قبل 5-7-2-1-5
1 -3-3 /15
01:44.350
4
4 0.0 -
28 روز قبل 3-3-5-3-3
9 -3-1 /22
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبدالناصر قزل
01:45.180
5
3 0.0 -
29 روز قبل 2-1-1-3-6
1 -3-3 /8
01:45.440
6
3 0.0 -
15 روز قبل 1-9-2-6-10
3 -1-3 /22
مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده عنایت اله قولرعطا
01:45.470
7
4 0.0 -
147 روز قبل 8-4-5-3-8
3 -3-3 /31
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند قربان محمد اودک
01:45.870
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 12 تا 36) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1500 متر 16 جمعه 1388/09/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
43 روز قبل 3-2-7-10-5
2 -2-1 /9
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
01:41.440
2
3 0.0 -
15 روز قبل 1-?-1-?-3
1 -1-2 /9
محمد و سارا یاسری رشید ایری یاسر جرجانی
01:41.540
3
3 0.0 -
35 روز قبل 1-1-3-5-9
1 -0-2 /5
01:41.810
4
4 0.0 -
36 روز قبل 3-6-5-5-9
2 -2-0 /11
مرحوم عطامرادحاجی گوگ رحمان اورگلی عبدالناصر قزل
01:46.110
5
4 0.0 -
36 روز قبل 2-5-6-5-4
1 -1-1 /9
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا طاهر ایگدری
01:47.180
3 0.0 -
57 روز قبل 7-1-2-5-3
1 -1-1 /8
خسرو دریانی مجید ایری