جدول مسابقات هفته 17 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/09/26

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد عرب (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 13 پنج شنبه 1388/09/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 58.0 -
55 روز قبل 1-1-7-2-?
2 -1-2 /9
01:59.040
2
4 56.0 -
21 روز قبل 5-?-?-3-1
1 -2-1 /12
01:59.460
3
4 52.0 -
11 روز قبل 11-4-?
0 -0-0 /3
01:59.980
4
4 53.0 -
55 روز قبل ?-3-4-?-?
1 -1-0 /7
کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات رضا کریمی
01:59.990
5
4 52.0 -
21 روز قبل 4-?-?-1-1
0 -0-3 /9
02:01.230
6
5 52.0 -
11 روز قبل 1
0 -0-1 /1
حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مختوم نژاد احمد پقه
02:01.740
7
4 57.0 -
69 روز قبل ?-?-4-4-2
1 -2-1 /11
02:01.910
8
4 52.0 -
21 روز قبل 1-?-?-1
0 -0-2 /4
02:04.310
9
5 52.0 -
804 روز قبل 10-?
0 -0-0 /2
02:05.910
10
4 52.0 -
21 روز قبل 10-2-1-1
0 -1-2 /4
02:07.540
11
3 52.0 -
21 روز قبل 6-2-?-?
0 -1-0 /4
02:07.610
4 52.0 -
83 روز قبل 6-?-2-?-?
0 -2-0 /6
بهروز دهقان عبدالرحمن قربانی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 40) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1388/09/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
69 روز قبل 8-8
0 -0-0 /2
01:05.400
2
2 0.0 -
56 روز قبل 10
0 -0-0 /1
01:05.980
3
2 0.0 -
42 روز قبل 6-8
0 -0-0 /2
سماگل وصحراگل ایگدری عبدالرحمان مختومی عبدالناصر قزل
01:06.200
4
2 0.0 -
21 روز قبل 4-8
0 -0-0 /2
حاج ارازقلی صداقت عبدالمجید کم ستار مهرانی
01:06.310
6
2 0.0 -
63 روز قبل 4-9-9
0 -0-0 /3
حاج شاپور ایزدی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:09.050
7
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
01:09.670
8
2 0.0 -
21 روز قبل 8
0 -0-0 /1
01:16.340
9
2 0.0 -
42 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:16.690
10
2 0.0 -
-
0 -0-0 /0
احسان سیدسلامت ارازقلی ایری احمد پقه
01:17.030
2 0.0 -
21 روز قبل 10-10
0 -0-0 /2
سعید اینچه برون احمد شیخ دوجی بهروز پقه
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 52) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1388/09/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
35 روز قبل 4-3-6
1 -0-0 /3
01:03.440
2
2 0.0 -
55 روز قبل 7-6-4-3-2
1 -1-0 /5
01:03.910
3
2 0.0 -
41 روز قبل 6-5-7-8-5
0 -1-0 /7
01:04.630
4
2 0.0 -
21 روز قبل 3
1 -0-0 /1
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی فیض الله رجال
01:04.950
5
2 0.0 -
11 روز قبل 6-2-7-5-10
1 -1-0 /7
01:05.340
6
2 0.0 -
21 روز قبل 7-8-3-8-8
1 -0-0 /5
01:05.490
7
2 0.0 -
21 روز قبل 6-?-8-2-6
0 -1-0 /7
01:05.520
8
2 0.0 -
21 روز قبل 10-2-8
0 -1-0 /3
نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم کمال دالی جه عطا
01:06.160
10
2 0.0 -
62 روز قبل 11-3-2
1 -1-0 /3
مانی و ملیکا سرایلو آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی
01:06.360
11
2 0.0 -
238 روز قبل 2-4
0 -1-0 /2
حاجی محمد کردی محمد اونق علی اونق
01:07.560
2 0.0 -
35 روز قبل 8-3-4
1 -0-0 /3
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی نصرت ا... خوجملی عبدالناصر قزل
2 0.0 -
132 روز قبل 5-9-5-3
1 -0-0 /4
فرهاد آتابای جمشید جرجانی
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 52) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1388/09/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
11 روز قبل 7-5
0 -0-0 /2
حاج ستارچوری کاکا چوری ستار مهرانی
01:03.120
2
2 0.0 -
90 روز قبل 5-5
0 -0-0 /2
01:03.610
3
2 0.0 -
181 روز قبل 7
0 -0-0 /1
01:04.420
4
2 0.0 -
181 روز قبل 5
0 -0-0 /1
01:04.730
5
2 0.0 -
6 روز قبل 3-5-3-6-7
2 -0-0 /5
مرحوم حکیم عاشورمحمدی حکیم عاشورمحمدی نادر صالح پور
01:06.320
2 0.0 -
6 روز قبل 5-7-6
0 -0-0 /3
تهمینه خسرو جردی عبدالخالق ایری
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 28) (از 3 تا 5) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1388/09/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
35 روز قبل 8-9-6-10-5
0 -0-1 /8
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری یاسر جرجانی
01:03.830
2
3 0.0 -
35 روز قبل 4-2-2-4-9
1 -2-0 /9
01:04.130
3
3 0.0 -
42 روز قبل 1-4-6-6-7
2 -0-1 /11
کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری احمد پقه
01:04.200
4
3 0.0 -
35 روز قبل 5-5-7-1-5
1 -0-1 /10
هیئت سوارکاری آران بیدگل رضا کریمی رضا کریمی
01:04.610
6
3 0.0 -
35 روز قبل 3-4-4-3-1
2 -0-1 /6
مریم و مرجان قربانقلی جمال آموت عبدالرحیم آرامیده
01:04.940
7
3 0.0 -
21 روز قبل 7-8-7-3-8
1 -2-0 /12
01:05.430
8
3 0.0 -
35 روز قبل 7-7-3-7-7
2 -1-0 /18
عبدالقادر قورچائی نوریقدی یلقی عبدالناصر قزل
01:05.730
9
5 0.0 -
35 روز قبل 9-11-12-5-6
3 -0-1 /13
01:05.860
10
3 0.0 -
35 روز قبل 10-3-5-6-8
4 -0-0 /19
قربان محمد توماچ قربان توماچ آرش ایری
01:05.950
11
3 0.0 -
35 روز قبل 6-9-1-?-2
1 -1-1 /9
شهید عبدالرحمن ارازلی آنه گلدی اونق عبدالعزیز اونق
01:06.400
3 0.0 -
56 روز قبل 6-7-6-6-1
1 -0-1 /9
محسن کردی یحیی ایزدی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 54) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1388/09/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
11 روز قبل 2-4-8-8-1
0 -5-1 /16
01:02.720
2
4 0.0 -
35 روز قبل 5-1-2-9-8
0 -3-2 /10
شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه فیض الله رجال
01:02.730
3
3 0.0 -
11 روز قبل 9-3-2-6-6
2 -2-2 /15
01:02.830
4
3 0.0 -
11 روز قبل 4-6-9-5-6
2 -3-2 /17
مرحوم عیسی جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:02.940
5
3 0.0 -
11 روز قبل 7-1-5-3-5
4 -0-2 /19
عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده آرش ایری
01:03.870
6
3 0.0 -
119 روز قبل 5-6-9-?-1
2 -2-2 /18
01:03.890
7
3 0.0 -
11 روز قبل 6-5-7-6-2
2 -5-0 /21
01:03.940
8
3 0.0 -
35 روز قبل 4-7-6-8-3
2 -2-2 /14
01:04.390
9
3 0.0 -
125 روز قبل 12-1-1-2-10
0 -1-3 /12
01:05.070
10
3 0.0 -
21 روز قبل 6-11-8-3-?
4 -1-2 /17
01:05.150
11
4 0.0 -
244 روز قبل 4-9-1-5-2
2 -3-2 /12
نظرولطیف میرزاعلی غفور خوجملی عبدالخالق چپرلی
01:05.510
3 0.0 -
11 روز قبل 5-2-4-3-2
3 -3-1 /12
محمد حسین لک احمد شیخ دوجی